Polityka prywatności i Regulamin

 

Polityka prywatności

 1. Alior TFI S.A. (Spółka) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.aliortfi.com (Portal).
 2. Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
  a) gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika
  b) reklamowania usług Spółki w Portalu i w internecie m.in. z wykorzystaniem remarketingu za pomocą Google Analytics (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni)
  c) reklamowania usług Spółki z wykorzystaniem informacji o historii odwiedzin w Portalu zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Spółkę i dostawców zewnętrznych.
 3. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików w urządzeniu końcowym Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu oraz adresy IP użytkowników w logach dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
 5. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.aliortfi.com" określają zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.aliortfi.com, zarządzanego przez Alior TFI S.A. 

II. Definicje

Definicje sformułowań użytych w regulaminie:
Spółka – Alior TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 38D, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350402, REGON: 142296921, będąca twórcą i właścicielem praw do Portalu.
Portal - serwis internetowy Spółki, który jest zestawem stron WWW (World Wide Web) zamieszczonych na serwerze internetowym należącym do Spółki lub zarządzanym przez Spółkę, pod adresem internetowym www.aliortfi.com.
Regulamin – niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.aliortfi.com"
Zasoby Portalu - oznaczają udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie informacje ogólne o Spółce, informacje o ofercie Spółki, artykuły i publikacje.
Portal Niespersonalizowany – to część Zasobów Portalu, do której użytkownik ma możliwość dostępu bez konieczności rejestracji.
Wersja Demo – to część Zasobów Portalu, do której dostęp użytkowników możliwy jest po dokonaniu przez nich rejestracji Konta Demo.
Konto Demo – to spersonalizowany dostęp, po podaniu loginu oraz hasła, do wybranych Zasobów Portalu.
Formularz Kontaktu – to funkcjonalność Portalu umożliwiająca przesłanie do Spółki danych osobowych w celu poproszenia o kontakt. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w Regulaminie. 

III. Zasady dostępu do Zasobów Portalu

 1. Dostęp do Portalu Niespersonalizowanego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności i nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w systemie Portalu.
 2. Dostęp do Wersji Demo wymaga od Użytkownika rejestracji w Portalu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z Portalu powinien posiadać dostęp do Internetu oraz korzystać z jednej z przeglądarek: Internet Explorer 8.0 (lub wyższej) albo Mozilla Firefox 30 (lub wyższej).
 4. Przeglądarki Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. Zasady korzystania z plików typu cookies zostały określone w "Polityce prywatności" dostępnej na stronach Portalu.

IV. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo

 1. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo wymaga poprawnego wypełnienia formularza rejestracji Konta Demo zamieszczonego w Portalu.
 2. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Dostęp do Wersji Demo możliwy jest natychmiast po dokonaniu rejestracji, po wpisaniu właściwego loginu i hasła.
 4. Dostęp do Wersji Demo zostanie wyłączony, a dane usunięte w przypadku braku sfinalizowania zamówienia umowy przez Użytkownika w okresie dłuższym niż 90 dni.

V. Zobowiązania Spółki

 1. Spółka zapewnia nieodpłatny dostęp do Portalu na czas nieoznaczony.
 2. Spółka zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika Wersji Demo i w formularzu kontaktu danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

VI. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracji Konta Demo.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła do Wersji Demo osobom trzecim.

VII. Ograniczenia dostępu do Portalu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Portalu w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
 2. Spółka nie odpowiada za czasowe ograniczenie lub wstrzymanie działania Portalu lub jego części wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Spółka nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Portalu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Wersji Demo w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia złamania postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych,
  2. przekazania loginu lub hasła osobie trzeciej,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, względem innych Użytkowników lub Spółki.

VIII. Treści w Portalu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik.
 3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Portalu treści bezprawnych lub naruszających Regulamin.
 5. Wszelkie prawa autorskie do całej zawartości Portalu są zastrzeżone na rzecz Spółki.
 6. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz do korzystania z dostępnych w Portalu narzędzi tylko na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. Wykorzystywanie materiałów zamieszczanych na Portalu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki nie jest dopuszczalne.
 7. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 8. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o informacje umieszczone na Portalu.
 9. Spółka nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Portalu.
 10. Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych, robaków i trojanów komputerowych bądź innych podobnych aplikacji i skryptów.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej dostępnej na stronie internetowej Spółki oraz na stronie rejestracji Konta Demo.
 2. Administratorem Danych jest Alior TFI S.A. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000350402.
 3. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych z Portalu,
  5. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, polegające na tym, że osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane może złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Portalu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@aliortfi.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu lub wysłanie stosownego wniosku pocztą, w formie pisemnej, na adres siedziby administratora.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Portalu.
 4. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z działaniem Portalu. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres webmaster@aliortfi.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Spółka dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do reklamacji zastosowanie ma dostępna na stronie internetowej Spółki Procedura rozpatrywania reklamacji przez Alior TFI S.A.
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies