Definicje dla asset management

Stosowany termin „akcje” oznacza: akcje, warranty subskrypcyjne, prawa poboru, prawa do akcji, kwity depozytowe oparte o akcje, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych oraz typu ETF (Exchange Traded Funds) o spektrum inwestycyjnym opartym na wyżej wymienionych papierach wartościowych, inne zbywalne papiery wartościowe charakteryzujące się zbieżnym z wyżej wymienionymi papierami wartościowymi profilem ryzyka i charakterem, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji oraz instrumenty strukturyzowane oparte na akcjach lub indeksach rynków akcji.

Stosowany termin „obligacje” oznacza: obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, oraz instrumenty rynku pieniężnego emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, obligacje, bony skarbowe i inne dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa bądź w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa, certyfikaty funduszy zamkniętych, mieszanych oraz jednostki uczestnictwa funduszy otwartych inwestujących wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, a także charakteryzujące się zbieżnym profilem ryzyka instrumenty finansowe.

Stosowany termin „obligacje nieskarbowe” oznacza: obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez firmy, instytucje finansowe i jednostki samorządu terytorialnego. A także certyfikaty funduszy zamkniętych, mieszanych i jednostki uczestnictwa funduszy otwartych o spektrum inwestycyjnym ograniczonym do lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego i jednocześnie dopuszczające lokaty określone w zdaniu poprzednim.

Stosowany termin „depozyty” oznacza: lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz środki pieniężne na rachunkach prowadzonych przez Dom Maklerskich i Bank Depozytariusz objętych Umową o Zarządzanie.

Stosowany termin „Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce” oznacza: certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (instytucjach zbiorowego inwestowania) lokujących swe aktywa na rynkach surowcowych. Spółka nie będzie dokonywać na rzecz Klienta żadnych transakcji bezpośrednio na rynkach surowców, tj. nie będzie nabywać na rzecz Klienta bezpośrednio np. miedzi, złota itp.
W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

WIBID_1Y – oznacza jednoroczną stawkę WIBID (Warsaw Interbank Bid rate) czyli roczną stopę procentową jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy – główny indeks akcyjny warszawskiej giełdy papierów wartościowych.