Strategia agresywnego wzrostu

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna przeznaczona dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących lokaty o stosunkowo wysokim ryzyku, stwarzające jednocześnie możliwości osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w warunkach dobrej koniunktury. Osoby wybierające tą strategię ze względu na swe cele, sytuację finansową lub osobiste preferencje dopuszczają możliwość, że całość ich portfela będzie ulokowana na rynku akcji. Strategia ta należy do kategorii agresywnych.

Rodzaj strategii: agresywna
Ryzyko: wysokie
Portfel: 60 - 100% Akcje; 0 - 15% Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce; 0 - 30% Obligacje; 0 - 20% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym dla tej strategii jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w lokaty o wyższej oczekiwanej stopie zwrotu połączonej z wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Jest to strategia o długim horyzoncie inwestycyjnym, mogąca charakteryzować się niską płynnością lokat i w efekcie całego portfela.

Obiektywny wskaźnik finansowy dla tej strategii to: 20% WIBID_1Y + 80% WIG Indeks

Środki będą inwestowane w akcje, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
60 - 100% Aktywów
  • akcje krajowe: 60-100% Subportfela akcji,
  • akcje zagraniczne: 0-50% Subportfela akcji, (np. maksimum 45% aktywów, gdy akcje stanowią 90% całego Portfela)
Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce 0 - 15% Aktywów
Obligacje
  • w ramach subportfela obligacji
0 - 30% Aktywów
  • obligacje skarbowe: 0-100% Subportfela obligacji
  • obligacje nieskarbowe: 0-100% Subportfela obligacji, (np. maksimum 15% aktywów, gdy obligacje stanowią 15% całego Portfela)
Depozyty 0 - 20% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej lub pomiędzy różne klasy aktywów, np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych lub na rynku surowców.