Strategia akcji

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym w pełni akceptujących ryzyko związane z rynkiem akcji. Ze względu na swe cele inwestycyjne, sytuację finansową lub osobiste preferencje pragnących aby portfel powierzony Alior TFI był stale w większości ulokowany na rynku akcji. Strategia ta należy do kategorii agresywnych.

Rodzaj strategii: agresywna
Ryzyko: wysokie
Portfel: 80 - 100% Akcje; 0 - 15% Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce; 0 - 20% Obligacje; 0 - 20% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w aktywa związane z rynkiem akcji. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym. Strategia ma zastosowanie dla tych Klientów bądź tej części ich środków, którzy powierzają je Spółce celem lokowania w całości na rynku akcji.

Obiektywny wskaźnik finansowy dla tej strategii to: 10% WIBID_1Y + 90% WIG Indeks.

Środki będą inwestowane w akcje, ETF oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
80 - 100% Aktywów
  • akcje krajowe: 60-100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne: 0-50% Subportfela akcji, (np. maksimum 50% aktywów, gdy akcje stanowią 100% całego Portfela)
Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce 0 - 15% Aktywów
Obligacje 0 - 20% Aktywów
Depozyty 0 - 20% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej lub pomiędzy różne klasy aktywów, np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych lub na rynku surowców.