Strategia akcji Plus

Dla kogo?

Strategia jest połączeniem aktywnej polityki inwestycyjnej Strategii Akcji i ściśle określonego Mechanizmu Realokacji. Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym w pełni akceptujących ryzyko związane z rynkiem akcji. Ze względu na swe cele inwestycyjne, sytuację finansową lub osobiste preferencje pragnących aby portfel powierzony Alior TFI był stale w większości ulokowany na rynku akcji. Strategia ta należy do kategorii agresywnych.

Rodzaj strategii: agresywna
Ryzyko: wysokie
Dodatkowe parametry: Mechanizm Realokacji uruchamiający sprzedaż akcji w momencie wystąpienia spadków wartości indeksu WIG poniżej określonej wartości oraz zakup akcji w momencie wzrostów wartości indeksów powyżej tej wartości.
Portfel standardowy: 80 - 100% Akcje; 0 - 15% Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce; 0 - 20% Obligacje; 0 - 20% Depozyty
Portfel bezpieczny: 0 - 100% Obligacje i bony Skarbowe; 0 - 100% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w aktywa związane z rynkiem akcji. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym i wysokiej akceptacji ryzyka. Strategia ma zastosowanie dla tych Klientów bądź tej części ich środków, którzy powierzają je Spółce celem lokowania w całości na rynku akcji.

Strategia jest połączeniem aktywnej polityki inwestycyjnej i ściśle określonego Mechanizmu Realokacji uruchamiającego sprzedaż akcji w momencie wystąpienia spadków wartości indeksu WIG poniżej określonej wartości oraz zakup akcji w momencie wzrostów wartości indeksów powyżej tej wartości.

W momencie rozpoczęcia zarządzania środki klienta będą lokowane zgodnie zasadami opisanymi w Standardowej Polityce Inwestycyjnej lub Bezpiecznej Polityce Inwestycyjnej w zależności od tego jaka polityka inwestycyjna wynika z działania Mechanizmu Realokacji.

Opis Mechanizmu Realokacji:

Konstrukcja strategii pozwala na zmianę alokacji w akcje w sposób zdyscyplinowany, nie poddający się emocjom rynkowym. Zmiany alokacji oparte są o następujące zasady:

1. Uruchomienie Mechanizmu Realokacji oznacza uruchomienie przebudowy portfela inwestycji tak aby był on zgodny z Bezpieczną Polityką Inwestycyjną. Uruchomienie mechanizmu następuje w momencie, gdy poziom indeksu WIG na koniec miesiąca kalendarzowego, (liczony na zamknięcie sesji na GPW w ostatnim dniu roboczym miesiąca), będzie niższy niż 6-cio miesięczna średnia arytmetyczna notowań WIG uwzględniająca kursy zamknięcia indeksu na GPW, z ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych, włączając w to aktualny miesiąc kalendarzowy.

Przykład:
W dniu 30 czerwca 2011 r. kurs WIG na zamknięcie sesji (48 414 pkt.), był niższy od wartości 6-cio miesięcznej średniej, która wynosiła 48 454 pkt. Miesiąc wcześniej sytuacja była odwrotna, a zatem z końcem czerwca 2011 r. zostałaby podjęta decyzja o uruchomieniu Mechanizmu Realokacji i przebudowie portfela celem dostosowania do Bezpiecznej Polityki Inwestycyjnej.

2. Wznowienie inwestycji w akcje, które jednocześnie oznacza uruchomienie przebudowy portfela inwestycji tak aby był on zgodny ze Standardową Polityką Inwestycyjną określoną dla strategii akcji, następuje, gdy kurs zamknięcia indeksu WIG na koniec miesiąca kalendarzowego, (liczony na ostatni dzień roboczy miesiąca w momencie gdy jest uruchomiony Mechanizm Realokacji, będzie wyższy niż 6-cio miesięczna średnia notowań indeksu WIG liczoną zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Przykład:
W dniu 30 kwietnia 2009 r. kurs WIG na zamknięcie sesji (29 019 pkt.), był wyższy od wartości 6-cio miesięcznej średniej, która wynosiła 25 694 pkt. Miesiąc wcześniej sytuacja była odwrotna, a zatem z końcem kwietnia 2009 r. zostałaby podjęta decyzja o uruchomienia Mechanizmu Realokacji i przebudowie portfela celem dostosowania do Standardowej Polityki Inwestycyjnej.

Maksymalny czas na dostosowanie struktury portfela w związku z uruchomieniem Mechanizmu Realokacji to jeden miesiąc.

Standardowa Polityka Inwestycyjna

W okresie gdy obowiązuje Standardowa Polityka Inwestycyjna obowiązują zasady określone poniżej.

W ramach realizacji Standardowej Polityki Inwestycyjnej, środki mogą być inwestowane w akcje, ETF oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Zakres inwestycji ze względu na klasy aktywów przedstawia poniższa tabela.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
80 - 100% Aktywów
  • akcje krajowe: 60-100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne: 0-50% Subportfela akcji, (np. maksimum 50% aktywów, gdy akcje stanowią 100% całego Portfela)
Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce 0 - 15% Aktywów
Obligacje 0 - 20% Aktywów
Depozyty 0 - 20% Aktywów

Obiektywny wskaźnik finansowy dla tej strategii to: 10% WIBID_1Y + 90% WIG Indeks.

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

Powyższe zasady mają zastosowanie do momentu, gdy nie nastąpi rozpoczęcie sprzedaży akcji wymuszone przez Mechanizm Realokacji.

Bezpieczna Polityka Inwestycyjna

W okresie, gdy nie są prowadzone inwestycje w akcje wskutek ich sprzedaży zgodnie z regułami opisanymi w opisie Mechanizmu Realokacji, środki lokowane są zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

Środki będą inwestowane w bony, obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, na depozytach, a także w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna jest ograniczona do tych typów lokat.

Zakres inwestycji ze względu na klasy aktywów przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Udział w Portfelu
Obligacje i bony Skarbowe 0 - 100% Aktywów
Depozyty 0 - 100% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy obligacji mają zastosowanie limity dotyczące obligacji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

Symulacje historyczne działania Mechanizmu Realokacji

Celem lepszego zrozumienia sposobu działania Mechanizmu Realokacji przy zastosowaniu opisanych wcześniej reguł, prezentujemy poniżej wyniki symulacji historycznych.

Na wykresach poniżej zestawiliśmy porównania dwóch wielkości:

  • Symulacji historycznych zmian wartości portfela strategii z Mechanizmem Realokacji (wyrażonego jako jednostka strategii)
  • Symulacji historycznego wyniku inwestycji składającej się w 10% z depozytów - jako WIBID_1Y oraz w 90% z akcji - jako WIG Indeks (wyrażonego jako obiektywny wskaźnik strategii, stanowiącego punkt odniesienia przy ocenie działania strategii)

Moment Wyjścia zaznaczony na poniższych wykresach oznacza uruchomienie sprzedaży akcji w wyniku uruchomienia Mechanizmu Realokacji w sytuacji gdy poziom indeksu na koniec miesiąca spadł poniżej 6-cio miesięcznej średniej, natomiast moment Wejścia uruchomienie Mechanizmu Realokacji i powrót do Standardowej Polityki Inwestycyjnej na skutek przekroczenia przez indeks WIG, na koniec miesiąca, 6-cio miesięcznej średniej.

Symulacje historyczne wskazują, że strategia posiada duży potencjał ochrony kapitału w sytuacji poważnych spadków, najczęściej związanych z odwróceniem trendu i kryzysami. Jednocześnie formuła odkupienia akcji pozwala wykorzystać trend wzrostowy następujący po kryzysie. Obrazują to m.in. sytuacje w latach 2000–2001 oraz 2007-2009.

Strategia akcji Plus - symulacja 1

W okresie 31.12.1999 do 31.12.2001 wartość portfela strategii spadłaby o -4,9%, podczas gdy inwestycja stanowiąca punkt odniesienia spadłaby aż o -23%. W okresie 31.12.2005 do 31.10.2011 wartość portfela strategii wzrosłaby o 103%, podczas gdy inwestycja stanowiąca punkt odniesienia wzrosłaby jedynie o 19%. W ostatnim czasie Mechanizm Realokacji uruchomiłby sprzedaż akcji w dniu 01.07.2011.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że poważne ryzyko związane ze stosowaniem opisanych reguł inwestycji w akcje występuje, gdy mamy do czynienia z trendem horyzontalnym połączonym z dużymi wahaniami cen. Obrazuje to m.in. sytuacja w 1999 roku.

Strategia akcji Plus - symulacja 2

W okresie 31.12.1998 do 31.12.1999 wartość portfela strategii spadłaby o -0,9%, podczas gdy inwestycja stanowiąca punkt odniesienia wzrosłaby o 38%.

Symulacje w długim okresie czasu pokazują, że Mechanizm Realokacji częściej wykorzystywałby pozytywny efekt ochrony kapitału w przypadku poważnych spadków.

Strategia akcji Plus - symulacja 3

Symulacje wyników historycznych odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.