Strategia niskiego ryzyka

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym lub też ze względu na swoją sytuację finansową nie mogących sobie pozwolić na ryzykowne inwestycje. Strategia jest najwłaściwsza dla osób ceniących sobie przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji i większą stabilność zysków, nawet za cenę niższych stóp zwrotu w dłuższym terminie. Udział akcji jest ograniczony i ma na celu zwiększenie, w długim terminie, rentowności portfela w porównaniu z depozytami. Ryzyko rynku akcji jest akceptowane, ale bardzo ograniczone poprzez niewielki ich udział w portfelu. Strategia ta należy do kategorii konserwatywnych.

Rodzaj strategii: konserwatywna
Ryzyko: niskie
Portfel: 10 - 25% Akcje; 0 - 90% Obligacje Skarbowe; 0 - 50% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości powierzonych Spółce środków na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych.

Obiektywny wskaźnik finansowy dla tej strategii to: 85% WIBID_1Y + 15% WIG Indeks

Środki będą inwestowane w akcje krajowe z możliwością dywersyfikacji na akcje zagraniczne, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, obligacje skarbowej gwarantowane przez Skarb Państwa i depozyty, a także w funduszach inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o zakresach inwestycji w podziale na poszczególne rodzaje aktywów przedstawia poniższa tabela.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
10 - 25% Aktywów
  • akcje krajowe do 25% Aktywów
  • akcje zagraniczne do 5% Aktywów
Obligacje Skarbowe 0 - 90% Aktywów
Depozyty 0 - 50% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, w przypadku portfeli o wartości początkowej poniżej 200 tys. zł część akcyjna portfela może być inwestowana w stosunkowo dużym stopniu, a nawet w całości w funduszach inwestycyjnych. W przypadku, jeśli wartość portfela, wzrośnie do wartości powyżej 220 tys. zł to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału bezpośrednich inwestycji w akcje spółek ograniczając udział funduszy inwestycyjnych w portfelu. W przypadku jeśli wartość portfela spadnie poniżej 180 tys. zł, to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału lokat w fundusze inwestycyjne ograniczając inwestycje bezpośrednio w akcje spółek. Uzasadnieniem dla podjęcia takich działań mogą być w szczególności względy merytoryczne lub konieczność odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Względy te mogą uzasadniać przyjęcie przez zarządzającego zmienionych poziomów od których będzie on zwiększał lub odpowiednio zmniejszał udział funduszy inwestycyjnych w portfelu.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych.