Strategia stabilnego wzrostu

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o raczej krótkim horyzoncie inwestycyjnym lub też, które ze względu na swą sytuację finansową mogą zainwestować niewielką część swych środków na rynku akcji. Ich celem jest osiągnięcie wyższych stóp zwrotu w dłuższym terminie (np. aby chronić środki przed inflacją), akceptują jednocześnie ryzyko rynku akcji. Zarówno cele, sytuacja finansowa lub osobiste preferencje powodują, że zgodnie z odpowiednią dla nich strategią inwestycyjną, większa część portfela powinna być ulokowana na rynku obligacji i depozytach, co ogranicza ryzyko rynku akcji, zwiększa bezpieczeństwo portfela, przynosząc bardziej stabilne wyniki inwestycyjne, ale ograniczając wysokość zysków w warunkach bardzo dobrej koniunktury. Strategia ta należy do kategorii konserwatywnych.

Rodzaj strategii: konserwatywna
Ryzyko: niskie
Portfel: 20 - 40% Akcje; 20 - 80% Obligacje; 0 - 40% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Strategia jest przeznaczona dla Klientów i środków o średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Obiektywny wskaźnik finansowy: 70% WIBID_1Y + 30% WIG Indeks.

Środki będą zainwestowane w akcje, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
20 - 40% Aktywów
  • akcje krajowe od 75 do 100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne od 0 do 25% Subportfela akcji, (np. maksimum 7,5% aktywów, gdy akcje stanowią 30% całego Portfela)
Obligacje
  • w ramach subportfela obligacji
20 - 80% Aktywów
  • obligacje skarbowe: 50-100% Subportfela obligacji
  • obligacje nieskarbowe: 0-50% Subportfela obligacji, (np. maksimum 20% aktywów, gdy obligacje stanowią 40% całego Portfela)
Depozyty 0 - 40% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, w przypadku portfeli o wartości początkowej poniżej 110 tys. zł, część akcyjna portfela może być inwestowana w stosunkowo dużym stopniu, a nawet w całości w funduszach inwestycyjnych. W przypadku, jeśli wartość portfela, wzrośnie do wartości powyżej 120 tys. zł to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału bezpośrednich inwestycji w akcje spółek ograniczając udział funduszy inwestycyjnych w portfelu. W przypadku jeśli wartość portfela spadnie poniżej 100 tys. zł, to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału lokat w fundusze inwestycyjne ograniczając inwestycje bezpośrednio w akcje spółek. Uzasadnieniem dla podjęcia takich działań mogą być w szczególności względy merytoryczne lub konieczność odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Względy te mogą uzasadniać przyjęcie przez zarządzającego zmienionych poziomów od których będzie on zwiększał lub odpowiednio zmniejszał udział funduszy inwestycyjnych w portfelu.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych.