Strategia wzrostu

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Gotowych większą część swych środków ulokować na rynku akcji, celem uzyskania wyższych stóp zwrotu w warunkach dobrej koniunktury i jednocześnie akceptujących ryzyko tego rynku. Jednakże ze względu na swe cele, sytuację finansową lub osobiste preferencje nie chcą aby całość ich portfela była stale ulokowana na rynku akcji. Strategia ta należy do kategorii agresywnych.

Rodzaj strategii: agresywna
Ryzyko: wysokie
Portfel: 50 - 90% Akcje; do 5% Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce; 0 - 50% Obligacje; 0 - 30% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w lokaty w większości składające się z akcji.

Obiektywny wskaźnik finansowy: 30% WIBID_1Y + 70% WIG Indeks.

Środki będą inwestowane w akcje, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
50 - 90% Aktywów
  • akcje krajowe: 60-100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne: 0-40% Subportfela akcji, (np. maksimum 28% aktywów, gdy akcje stanowią 70% całego Portfela)
Fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce Do 5% Aktywów
Obligacje
  • w ramach subportfela obligacji
0 - 50% Aktywów
  • obligacje skarbowe: 20-100% Subportfela obligacji
  • obligacje nieskarbowe: 0-80% Subportfela obligacji, (np. maksimum 20% aktywów, gdy obligacje stanowią 40% całego Portfela)
Depozyty 0 - 30% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, w przypadku portfeli o wartości początkowej poniżej 55 tys. zł część akcyjna portfela może być inwestowana w stosunkowo dużym stopniu, a nawet w całości w funduszach inwestycyjnych. W przypadku, jeśli wartość portfela, wzrośnie do wartości powyżej 65 tys. zł to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału bezpośrednich inwestycji w akcje spółek ograniczając udział funduszy inwestycyjnych w portfelu. W przypadku jeśli wartość portfela spadnie poniżej 45 tys. zł, to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału lokat w fundusze inwestycyjne ograniczając inwestycje bezpośrednio w akcje spółek. Uzasadnieniem dla podjęcia takich działań mogą być w szczególności względy merytoryczne lub konieczność odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Względy te mogą uzasadniać przyjęcie przez zarządzającego zmienionych poziomów od których będzie on zwiększał lub odpowiednio zmniejszał udział funduszy inwestycyjnych w portfelu.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej lub pomiędzy różne klasy aktywów, np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych lub na rynku surowców.