Strategia zachowania kapitału

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym lub też ze względu na swoją sytuację finansową nieakceptujących ryzyka związanego z rynkiem akcji. Strategia jest najwłaściwsza dla osób ceniących sobie przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji i większą stabilność zysków, nawet za cenę niższych stóp zwrotu w dłuższym terminie. Strategia ta należy do kategorii konserwatywnych.

Rodzaj strategii: konserwatywna
Ryzyko: niskie
Portfel: 0 - 100% Obligacje i bony Skarbowe; 0 - 100% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest ochrona przed ryzykiem inflacji i zachowanie realnej wartości ulokowanego kapitału. Celem jest osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie porównywalnym z oprocentowaniem depozytów. Portfel zapewnia wysoką płynność lokat.

Obiektywny wskaźnik finansowy: 100% WIBID_1Y.

Środki będą inwestowane w bony, obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, na depozytach, a także w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna jest ograniczona do tych typów lokat.

Aktywa Udział w Portfelu
Obligacje i bony Skarbowe 0 - 100% Aktywów
Depozyty 0 - 100% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy obligacji mają zastosowanie limity dotyczące obligacji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.