Strategia zmiennej alokacji

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla inwestorów posiadających wysoką wiedzę nt. rynków finansowych oraz praktyczne doświadczenie związane z lokowaniem swych środków na rynkach finansowych, oraz długoterminowy horyzont inwestycyjny, rzędu 5 lat. Inwestorzy akceptują możliwość zainwestowania całego portfela na rynku akcji oraz duże zmiany udziału akcji w ich portfelu. Strategia ta należy do kategorii agresywnych.

Rodzaj strategii: agresywna
Ryzyko: wysokie
Portfel: 0 - 100% Akcje; 0 - 100% Obligacje; 0 - 100% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem strategii jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez lokowanie środków na rynku akcji. Lokaty na rynku papierów dłużnych będą miały często charakter wyłącznie przejściowy celem inwestowania środków w okresach, gdy zarządzający nie będzie chciał, aby cały portfel składał się z w całości z akcji.

Obiektywny wskaźnik finansowy dla tej strategii to: WIBID_1Y.

Strategia cechuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Strategia może być zarówno w pełni zainwestowana w akcje jak i ich pozbawiona. Klient pozostawia zarządzającemu pełen poziom swobody inwestycyjnej. Profil ryzyko/zwrot strategii jest określony przede wszystkim poziomem ryzyka charakterystycznego dla rynku akcji.

Środki będą inwestowane w akcje, dłużne instrumenty finansowe, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce, akcje i dłużne instrumenty finansowe. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych celem zmian alokacji. Suma zobowiązań wynikająca z transakcji na instrumentach pochodnych nie może przekraczać wartości aktywów portfela. Ekspozycja wynikająca z wykorzystania instrumentów pochodnych na daną klasę aktywów sumuje się z innymi inwestycjami w tę klasę i nie może przekraczać wskazanych w tabeli udziałów poszczególnych klas aktywów w portfelu. Np. łączna ekspozycja na rynek akcji wynikająca z sumy inwestycji bezpośrednio w akcje, fundusze akcyjne, i instrumenty pochodne, nie może, zgodnie z tabelą, przekraczać 100% wartości aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
0 – 100% Aktywów
  • akcje krajowe: 0-100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne: 0-50% Subportfela akcji, (np. maksimum 50% aktywów, gdy akcje stanowią 100% całego Portfela)
Obligacje 0 - 100% Aktywów
Depozyty 0 - 100% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej lub pomiędzy różne klasy aktywów, np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych lub na rynku surowców.