Strategia zrównoważona stałego dochodu

Dla kogo?

Jest to strategia inwestycyjna na ogół przeznaczona dla osób o średnim horyzoncie inwestycyjnym. Gotowych zainwestować część swych środków na rynku akcji w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami. Jednocześnie ze względu na swą sytuację finansową, cele inwestycyjne lub osobiste preferencje, osoby te chcą ograniczyć ryzyko inwestycji w akcje poprzez ulokowanie części środków w lokaty bardziej bezpieczne, takie jak obligacje, przynoszące mniejsze ale bardziej stabilne dochody. Strategia ta należy do kategorii zrównoważonych.

Rodzaj strategii: zrównoważona
Ryzyko: średnie
Portfel: 25 - 50% Akcje; 20 - 60% Obligacje; 0 - 40% Depozyty

 

Pozycja względem innych strategii:

Strategie inwestycyjne w Alior TFI

 


Sprawdź aktualne wyniki strategii Alior TFI.

 

Cel inwestycyjny i skład portfela

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w akcje, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Obiektywny wskaźnik finansowy: 60% WIBID_1Y + 40% WIG Indeks.

Środki będą zainwestowane w akcje, dłużne instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne o strategiach inwestycyjnych obejmujące te klasy aktywów.

Aktywa Udział w Portfelu
Akcje
  • w ramach subportfela akcji
25 - 50% Aktywów
  • akcje krajowe od 75 do 100% Subportfela akcji
  • akcje zagraniczne od 0 do 25% Subportfela akcji, (np. maksimum 10% aktywów, gdy akcje stanowią 40% całego Portfela)
Obligacje
  • w ramach subportfela obligacji
20 - 60% Aktywów
  • obligacje skarbowe: 50-100% Subportfela obligacji
  • obligacje nieskarbowe: 0-50% Subportfela obligacji, (np. maksimum 20% aktywów, gdy obligacje stanowią 40% całego Portfela)
Depozyty 0 - 40% Aktywów

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne ekspozycję na daną klasę aktywów wraz ze stosownymi ograniczeniami oblicza się przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej danego funduszu, np. w przypadku funduszy akcji mają zastosowanie limity dotyczące akcji, jako klasy aktywów. Inwestycje w fundusze inwestycyjne mogą stanowić całość ekspozycji w danej klasie aktywów.

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, w przypadku portfeli o wartości początkowej poniżej 80 tys. zł część akcyjna portfela może być inwestowana w stosunkowo dużym stopniu, a nawet w całości w funduszach inwestycyjnych. W przypadku, jeśli wartość portfela, wzrośnie do wartości powyżej 90 tys. zł to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału bezpośrednich inwestycji w akcje spółek ograniczając udział funduszy inwestycyjnych w portfelu. W przypadku jeśli wartość portfela spadnie poniżej 70 tys. zł, to Alior TFI może przystąpić do zwiększania udziału lokat w fundusze inwestycyjne ograniczając inwestycje bezpośrednio w akcje spółek. Uzasadnieniem dla podjęcia takich działań mogą być w szczególności względy merytoryczne lub konieczność odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Względy te mogą uzasadniać przyjęcie przez zarządzającego zmienionych poziomów od których będzie on zwiększał lub odpowiednio zmniejszał udział funduszy inwestycyjnych w portfelu.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wykorzystywane m.in. w celu zwiększania dywersyfikacji geograficznej np. poprzez fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych.