Jak działa asset management

Inwestorzy, którzy szukają inwestycji o indywidualnym charakterze zapewne mieli okazję dowiedzieć się jak działa asset management. Ta usługa oferowana do niedawna wyłącznie dla klientów private banking obecnie jest dostępna od niższych wartości portfela. Asset management może być dla wielu inwestorów alternatywą dla funduszy inwestycyjnych.

Jak działa asset management w praktyce

Asset management polega na zarządzaniu inwestycjami. W asset management zarządzający podejmują decyzje, budują portfel i dokonują transakcji na aktywach by wypracować jak najwyższe zyski w ramach strategii inwestycyjnej inwestora.

Nie musisz się znać na inwestowaniu - zrobimy to za Ciebie!

Sprawdź jak działa asset management »

Na początku współpracy z firmą oferującą asset management, inwestor określa strategię inwestycyjną jaką mają realizować zarządzający. W zależności od kwoty i potrzeb inwestora może to być strategia dopasowana do profilu inwestycyjnego lub indywidualna strategia dopasowana do wymagań inwestora. Strategia inwestycyjna określa w jaki sposób zarządzający będą prowadzić inwestycję. Robią to na podstawie udzielonego im przez inwestora pełnomocnictwa do zarządzania aktywami. Posiadając pełnomocnictwo i znając wymagania określone w strategii zarządzający przystępują do budowania portfela na rachunku brokerskim inwestora (asset management jest realizowany na rachunku maklerskim należącym do inwestora, a wszystkie aktywa są cały czas jego własnością). W skład portfela mogą wchodzić akcje, obligacje, ETF i inne instrumenty inwestycyjne. Zarządzający na bieżąco oceniają poszczególne aktywa i dokonują transakcji.

Jak działa asset management, a jak fundusze inwestycyjne

Asset management to inwestowanie indywidualne. Inwestor posiada należący do niego rachunek maklerski, wszystkie aktywa są nabywane w jego imieniu. Inwestycja należy do inwestora, a zarządzający mają upoważnienie do inwestowania w jego imieniu. W przypadku funduszy inwestycyjnych wszystkie aktywa należą do funduszu, a uczestnik staje się współwłaścicielem ułamka z majątku funduszu. Nie jest więc właścicielem konkretnych aktywów. W przypadku tradycyjnego asset management inwestor otrzymuje raz w miesiącu szczegółowy raport z zawartości portfela oraz transakcji dokonywanych na portfelu. Może więc z opóźnieniem poznać jakie aktywa znajdowały się w jego portfelu i jakie decyzje podejmowali zarządzający. W przypadku asset management w Money Makers inwestorzy poprzez internetowe konto inwestycyjne mogą śledzić online decyzje zarządzających oraz skład portfela i wynik inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych szczegółowy skład portfela można znaleźć tylko w sprawozdaniu finansowym opracowywanym raz na pół roku. Jest to więc bardzo ograniczona informacja i przedawniona już w dniu publikacji.

Jak zacząć inwestować w asset management

W większości przypadków, aby skorzystać z asset management trzeba mieć do zainwestowania co najmniej milion złotych. Kilka firm oferuje asset management od kilkuset tysięcy złotych, ale tylko w przypadku Money Makers próg wejścia jest najniższy i wynosi 40 000zł. Inwestycję w asset management zwykle rozpoczyna się od wizyty w oddziale banku czy domu maklerskiego, z którego oferty chce się skorzystać. Online można zainwestować w asset management w Money Makers. Wystarczy założyć konto demo, stworzyć strategię inwestycyjną, uzupełnić dane osobowe i zamówić umowę.

Strategie inwestycyjne w asset management

W ofercie firm asset management można znaleźć strategie standardowe (polityka inwestycyjna jest taka sama dla wszystkich, którzy z nich skorzystają) oraz przygotowane na indywidualne potrzeby (zwykle dostępne dla inwestorów dysponujących środkami zdecydowanie wyższymi niż progi wejścia). Strategie w asset management zwykle mają z góry określony wzorcowy skład portfela, który jest utrzymywany przez zarządzających. Przykładowo jeśli dana strategia ma dopuszczalny udział akcji w przedziale 40 – 60% wartości portfela, to zarządzający tak utrzymują portfel by nie było w nim mniej niż 40% akcji (zwykle w okresach gorszej koniunktury na rynkach), ani więcej niż 60% akcji (w okresach wzrostów na rynkach akcji). Oznacza to, że w portfelu zawsze są akcje, ale zarządzający decydują jakie to są konkretnie spółki oraz jaki jest ich udział.

Strategie asset management mogą odzwierciedlać profil inwestora lub realizować wybraną przez inwestora funkcję. Przykładowo jeśli inwestor ma profil zrównoważony może zdecydować się na strategię zrównoważoną (odzwierciedlającą jego profil) albo w asset management realizować cześć agresywną portfela (wybrać strategię opierającą się o akcje), a część konserwatywną ulokować na depozytach.

Wyniki firm asset management

Gazeta Giełdy Parkiet co kwartał przygotowuje zestawienie wyników firm asset management. W zestawieniu pojawiają się szczegółowe wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych oferowanych przez firmy inwestycyjne. W ostatnim zestawieniu wyników (13 maja 2013) strategie Wzrostu i Agresywnego wzrostu oferowane przez Money Makers znalazły się na miejscu 2. i 3. w kategorii strategii z udziałem akcji do 65 proc. Strategia Zrównoważona zajęła 3. miejsce wśród strategii z udziałem akcji od 40 do 65 proc. Strategia akcji uplasowała się na miejscu 6. wśród 22 porównywanych strategii akcyjnych, z firm, które zdecydowały się ujawnić wyniki.