Komentarz miesięczny - Marzec

Rynek akcyjny

Luty przyniósł gwałtowną korektę na rynkach akcyjnych na całym świecie. Spadały notowania akcji amerykańskich, a indeks S&P500 zakończył miesiąc na prawie czteroprocentowym minusie. W trakcie miesiąca notowania indeksu spadały nawet znacznie mocniej, ale rynek amerykański po raz kolejny zademonstrował siłę i zdołał odrobić ponad połowę spadków. Podobnie zachowywał się indeks rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets, który tracił w trakcie miesiąca prawie 11%, ale ostatecznie zakończył miesiąc ze spadkiem rzędu 4,7%. Gorzej zachowywały się rynki europejskie, gdzie przecena była równie dotkliwa jak w przypadku rynku amerykańskiego i rynków wschodzących, ale odbicie znacznie mniejsze.

Skala przeceny na polskim rynku również była znacząca - indeks WIG stracił na wartości 6,6%, indeks WIG20 stracił na wartości 7,4%. Relatywnie najmniejsze spadki miały miejsce w segmencie małych spółek. Obecnie wiele spółek notowanych w indeksie sWIG80 wycenianych jest na atrakcyjnych wskaźnikach. Trwający obecnie sezon wyników spółek pozwoli lepiej ocenić kondycje w jakiej znajdują się notowane firmy.  

W ocenie Zarządzających, ostatnie spadki na rynkach akcyjnych to jedynie korekta wzrostów, a hossa na światowych rynkach akcyjnych nie dobiegła jeszcze końca


Rynek dłużny i pieniężny

Luty okazał się bardzo pozytywnym miesiącem dla funduszy rynku pieniężnego. Nagły wzrost zmienności na rynkach finansowych spowodował ucieczkę kapitału do bezpiecznych rozwiązań.
Na krajowym rynku dłużnym głównym beneficjentem były obligacje o zmiennym oprocentowaniu, które nie tylko nie doświadczyły jakiejkolwiek przeceny, ale wręcz zyskiwały silnie na wartości. Wzmożony popyt na instrumenty indeksowane WIBOR’em są odzwierciedlone w wyniku funduszu
za ostatni miesiąc (+0,4%), gdzie głównym komponentem są obligacje Skarbu Państwa
o oprocentowaniu zmiennym.

W naszej opinii podwyższona zmienność może utrzymywać się na rynkach jeszcze przez kilka tygodni, ale po dość silnej przecenie na rynkach finansowych, istnieje dużo prawdopodobieństwo powrotu kapitału do bardziej ryzykownych instrumentów dłużnych. Zarządzający w dalszym ciągu uważają,
że fundusze gotówkowe powinny przynosić pozytywne miesięczne stopy zwrotu przewyższające dochody z lokat bankowych, jednak już nie tak imponujące jak w minionym miesiącu.

Po relatywnie słabym styczniu na krajowym rynku dłużnym, luty przyniósł odreagowanie spadków
z początku roku. Korekta cen obligacji za Oceanem „rozlała” się po globalnych rynkach  dłużnych,
o dziwo omijając Polskę. W przypadku polskich obligacji o stałym dochodzie sprawdziły się nasze prognozy, które mówiły, że przejściowy spadek inflacji powinien wywołać wzrost cen obligacji, co też miało miejsce.

W kolejnych miesiącach w opinii Zarządzających potencjał dalszej aprecjacji krajowych papierów dłużnych powinien być ograniczony, ale prawdopodobnie powinniśmy być świadkami odreagowania ostatnich spadków cen na komponencie zagranicznym. Jednak potencjał do ewentualnej przeceny polskich skarbówek nie jest duży, gdyż cały czas „gołębia” Rada wspiera wyceny krajowego długu
o stałym dochodzie.

Po solidnym wzroście w pierwszym miesiącu roku, luty przyniósł korektę na światowych rynkach dłużnych. Utrzymujący się wzrost rentowności obligacji amerykańskich nie oszczędził obligacji
z Rynków Wschodzących, w szczególności tych denominowanych w dolarze. Papiery dziesięcioletnie za Oceanem dotarły do istotnego oporu na poziomie 3,0% i jak na razie nie wykazują dalszej chęci
do kontynuacji wzrostów. Istnieje duża szansa odreagowania rentowności (wzrostu cen papierów)
z tego poziomu, co powinno przekładać się również na wzrost cen instrumentów dłużnych Emerging Market.

W naszej opinii za takim scenariuszem przemawiają rozdmuchane oczekiwania inflacyjne, które raczej za szybko nie znajdą odzwierciedlenia w twardych danych (niska inflacja bazowa, spadające ceny ropy oraz żywności na światowych rynkach). Patrząc szerzej na dług krajów rozwijających się w dalszym ciągu podtrzymujemy nasze pozytywne oceny na potencjalne stopy zwrotu z tego segmentu rynku
w 2018 roku. Solidne fundamenty większości gospodarek emitujących dług oraz utrzymujące się napływy do produktów z tego regionu również silnie powinny wspierać aprecjacje wartości ich obligacji
w kolejnych miesiącach.