Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy odnotowały wyraźną poprawę w porównaniu do końca roku. Indeks szerokiego rynku akcji WIG osiągnął od początku roku +4%, wyraźnie poprawiła się koniunktura w segmencie mniejszych spółek, co obrazuje kilkunastoprocentowa stopa zwrotu indeksu sWig 80. Z kolei stopa zwrotu indeksu obligacji skarbowych sięgnęła 0,5%.

Lepsza sytuacja na rynkach znajduje swoje odzwierciedlenie w stopach zwrotu funduszy inwestycyjnych w I kwartale 2019 r. Pozytywne wyniki odnotowała większość kategorii funduszy na rynku polskim. Także wyniki funduszy Alior SFIO w tym roku odnotowują solidne wyniki zarówno nominalne jak i na tle pozostałych funduszy.

Lepsze warunki rynkowe sprzyjają poprawie zainteresowania inwestycjami w fundusze klientów oraz sieci dystrybucji. Wyższe stopy poprawiają ocenę atrakcyjności inwestycji. Choć tu warto pamiętać, że wyniki historyczne nie mogą być w prosty sposób ekstrapolowane na przyszłość. Zarówno te pozytywne (jak w pierwszym kwartale tego roku), jak i na szczęście negatywne warunki rynkowe jak w II połowie 2018 roku. W II połowie roku, oprócz negatywnej sytuacji na rynkach finansowych, dodatkowo krajowy rynek znajdował się pod presją kolejnych kryzysów związanych z m.in. ze spółką GetBack i w konsekwencji z problemami niektórych TFI. Przyczyniły się one także do obniżenia zaufania do funduszy inwestycyjnych w ogóle. W pierwszym kwartale jak się wydaje branża TFI stopniowo odzyskuje zaufanie klientów, czego potwierdzeniem są lepsze bilanse nabyć i umorzeń funduszy detalicznych.

Lepsze warunki rynkowe w pierwszym kwartale 2019 roku zostały także wykorzystane przez Alior TFI. Oprócz wyników inwestycyjnych takich funduszy jak choćby Alior MultiAsset, Oszczędnościowy, Agresywny, czy Papierów Dłużnych oraz Obligacji Światowych Alior TFI wypracował od początku roku także dobre wyniki sprzedaży. Pierwszy kwartał 2019 był najlepszym kwartałem od trzech lat w przypadku Alior TFI jeśli chodzi o pozyskanie nowych aktywów do funduszy otwartych. Przykładowo bilans nabyć i umorzeń parasola Alior SFIO w lutym sięgnął 30,8 miliona złotych. W przypadku utrzymania korzystnych warunków rynkowych wartość ta ma potencjał do dalszego zwiększenia w perspektywie do końca roku, jednak już ten wynik można skonfrontować z wartością bilansu nabyć i umorzeń na krajowym rynku w wysokości ok. 260 milionów złotych (analizy.pl 14.03.2019). Tym samym udział bilansu sprzedaży i umorzeń Alior TFI osiągnął wartość rzędu 10% udziału w rynku. Pozytywne wyniki jeśli chodzi o liczbę pozyskiwanych nowych klientów odnotowują także produkty IKZE i IKE wprowadzone przez Alior TFI w połowie 2018 roku. Lepsze wyniki sprzedaży są m.in. efektem coraz efektywniejszej współpracy pomiędzy Alior Bank oraz Alior TFI i wypracowania oraz wdrożenia szeregu rozwiązań w II połowie 2018 roku, które przyniosły pozytywne efekty w I kwartale 2019.

 

Zespół Alior TFI