Zadbaj o swoją jakość życia na emeryturze.

Obecnie średnia emerytura stanowi tylko 48% średniego wynagrodzenia i wynosi 2,1 tys. BRUTTO (źródło: wyliczenia własne na podstawie: "Emerytury i Renty 2016 r." GUS str. 27, "Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2018 r." GUS str.15). Na niekorzyść przyszłych Emerytów działa także trend demograficzny – obecnie jeden Emeryt utrzymywany jest przez 3,4 osoby pracujące, według prognoz GUS w 2050 roku będą to już 1,9 osoby pracujące na jednego Emeryta (źródło: wyliczenia własne na podstawie "Rocznik Demograficzny 2017" GUS str. 171). Dlatego proponujemy Ci dwa produkty, dzięki którym nie tylko zabezpieczysz swoją przyszłość, ale odniesiesz także realne korzyści podatkowe już dziś.

 

To Alior Indywidualne Konto Emerytalne (Alior IKE) oraz Alior Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (Alior IKZE).

Konstrukcja obu produktów dedykowanych oszczędzaniu na emeryturę oparta jest na Subfunduszach Alior SFIO o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Są to Subfundusze:

 

Nie musisz zastanawiać się nad wyborem funduszy – Ty tylko wybierasz Wariant Inwestycyjny, my zajmujemy się całą resztą.

 

Stworzyliśmy cztery Warianty Inwestycyjne uwzględniające wiek Uczestnika oraz jego skłonność do ryzyka inwestycyjnego:

  • Wariant Ostrożny
  • Wariant Rozważny
  • Wariant Aktywny
  • oraz Wariant Indywidualny, w którym Klient sam wybiera alokację środków.

W dowolnym momencie, max. 12 razy w roku, możesz dokonać zmiany Wariantu lub zmiany alokacji środków bez dodatkowych opłat*.

* Na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie

Skład portfela w poszczególnych Wariantach automatycznie dostosowuje się do wieku Oszczędzającego. Im dłuży horyzont inwestycyjny tym bardziej zalecany jest zwiększony udział procentowy Funduszy o wyższym ryzyku, ponieważ one dają większe prawdopodobieństwo wysokich stóp zwrotu. Z upływem lat zwiększamy udział instrumentów dłużnych i pieniężnych (o niższym ryzyku inwestycyjnym) pozwalających na możliwe zabezpieczenie zgromadzonego kapitału. W długim terminie inwestycji portfel będzie miał okazję być zarządzany przez co najmniej kilka faz wzrostów i spadków (giełda jest cykliczna). Dzięki temu rozwiązaniu maksymalizujemy Twoje zyski oraz równoważymy ryzyko strat, że bessa (spadki) na rynku akcji uszczupli portfel potencjalnego Emeryta. Tego typu podejście pozwala w początkowej fazie wykorzystać wzrostowy potencjał akcji.

Emerytura Udziały

Każdy ze stworzonych przez nas wariantów, ma zdywersyfikowany portfel aktywów, żeby w miarę możliwości obniżyć ryzyko inwestycji

W zależności od wieku Oszczędzającego składają się z różnych proporcji Subfunduszy Alior SFIO.

Jakie są różnice pomiędzy Alior IKE a Alior IKZE?

IKE IKZE
Uprawnieni do wpłat
  • Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat
  • Na jednym rachunku może gromadzić środki tylko jedna osoba
Limity wpłat 3- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanej na dany rok. W 2019r. 14 295 PLN 1,2- krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019r. 5 718 PLN
Podatek dochodowy (PIT) - Składki odliczane od podstawy opodatkowania, podatek liczony jest dopiero na zakończenie inwestycji od wypłaconej kwoty na zasadach określonych w przepisach prawa
Podatek od zysków Kapitałowych Brak podatku, z wyjątkiem zwrotów z IKE przed ukończeniem inwestycji Brak podatku, przy wypłacie pobierany jest podatek zryczałtowany 10%
Zasady wypłaty środków Po osiągnięciu 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat; warunek – dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub wpłacenie połowy do pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Środki można wypłacać w ratach lub jednorazowo Po osiągnięciu 65 lat; warunek – dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych środki można wypłacić jednorazowo lub w ratach (min. Przez 10 lat lub krótszym okresie wpłat przez okres równy okresowi oszczędzania)
Możliwość wcześniejszych Wypłat (zwroty) Możliwe zwroty częściowe lub w całości, płaci się podatek od zysków kapitałowych Możliwe zwroty jedynie w całości, płaci się podatek dochodowy od os. fiz. PIT
Dziedziczenie Dziedziczący środki mogą wypłacić całość środków bez płacenia podatków Dziedziczący środki musza zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych (dopisując dziedziczone środki do podstawy opodatkowania, chyba, że środki zostaną przeniesione na własne IKZE – wówczas podatek dochodowy zostanie naliczony dopiero w momencie wycofywania środków z IKZE spadkobiercy)
Brak podatku od spadków i darowizn, można wskazać osobę uprawnioną do środków w przypadku śmierci
Przenoszenie (transfer) środków Można przenieść środki do innej instytucji prowadzącej IKE lub do PPE, którego uczestnikiem jest Oszczędzający Jest możliwość przeniesienia środków do innej instytucji prowadzącej IKZE
Więcej o IKE Więcej o IKZE

To Ty decydujesz o częstotliwości i wysokości wpłat.

 

Podsumowanie Alior IKE i Alior IKZE:

Alior IKE i Alior IKZE
Pierwsza Wpłata Nie mniej niż 400 PLN (obejmuje opłatę za otwarcie rejestru)
Minimalne kolejne wpłaty 50 PLN
Opłata za otwarcie rejestru IKE lub IKZE 200 PLN
Łączna Wpłata Maksymalnie do limitu ustalonego przez Ministra Rozwoju i Finansów
Częstotliwość wpłat Dowolna
Dopasowywanie udziału subfunduszy według wybranego Wariantu Inwestycyjnego i wieku Uczestnika Bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie Opłaty naliczane dla poszczególnych subfunduszy zgodnie z Tabelą Opłat Alior SFIO
Opłaty manipulacyjne Opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat
Zmiana Wariantu Inwestycyjnego Możliwa 12 razy w roku, bez opłat
Opłata za wyjście W ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy – 10% wartości aktywów, min. 50 zł

PROMOCJA! Opłaty manipulacyjne zostały zniesione do odwołania.

 

Już dziś zadbaj o lepsze jutro.