Alior SFIO

Oferta funduszu inwestycyjnego ALIOR SFIO obejmuje dwanaście subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty to fundusz zarządzany przez Alior TFI, utworzony z inicjatywy Alior Banku S.A. Fundusz wykorzystuje konstrukcję tzw. „funduszu parasolowego” dzięki czemu zamiana środków pomiędzy subfunduszami, wydzielonymi w ramach funduszu, nie jest opodatkowana, natomiast podatek od zysków kapitałowych jest pobierany dopiero w momencie wycofania środków pieniężnych z funduszu. Wszelkie informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdą Państwo w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIO.

 

Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Alior Stabilnych Spółek

Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na akcjach spółek o większej kapitalizacji. Jednym z istotnych kryteriów doboru akcji spółek jest poziom i systematyczność wypłacania dywidendy. Subfundusz koncentruje się na spółkach silnych, o stabilnych fundamentach.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Agresywny

Alior Agresywny

Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na wybranych spółkach, co do których można oczekiwać szybszego rozwoju mając także na uwadze wyższe ryzyko. Jednym z istotnych kryteriów doboru spółek jest ocena, czy dane spółki są liderami w swoich branżach, mogą się nimi stać i czy ich potencjał wzrostu jest wyższy niż ich bezpośredniej konkurencji.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Multi Asset

Alior Multi Asset

Subfundusz, którego portfel będzie zawierał różne klasy aktywów. Zarówno w portfelu akcji jak i portfelu obligacji zarządzający w zależności od ich oceny będą dywersyfikować aktywa. Subfundusz dla inwestorów chcących minimalizować ryzyko pojedynczego rynku i szukających funduszy lokujących również poza Polską.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych

Alior Obligacji Światowych

Zarządzający subfunduszem poszukują atrakcyjnych rynków obligacji na całym świecie. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej mogą na bieżąco reagować na zmiany rynkowe. Fundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów spośród obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych

Alior Papierów Dłużnych

Środki subfunduszu lokowane są w papiery skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje korporacyjne. Ważnym elementem strategii subfunduszu jest ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Udział obligacji przedsiębiorstw ograniczony jest do maksymalnie 70% aktywów.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy

Alior Oszczędnościowy

Środki Subfunduszu lokowane są w przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe. Oferta głównie dla inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie lokat środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.Subfundusz dla inwestorów wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

 

WIĘCEJ

 

Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz przeznaczony dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, szukających wyższych stóp zwrotu niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

 

WIĘCEJ

 

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna

 

WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

 

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna

 

WIĘCEJ

 

WIĘCEJ

 


Od dnia 6 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu ALIOR SFIO. W okresie do 5 maja 2014 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA Asset Management S.A., obecnie podmiotem zarządzającym aktywami portfeli subfunduszy jest spółka Alior TFI S.A.
Od dnia 1 sierpnia 2015 roku nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego funduszem ALIOR SFIO. W okresie do 31 lipca 2015 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA TFI S.A., obecnie podmiotem zarządzającym funduszem ALIOR SFIO jest spółka Alior TFI S.A.