Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie dokonywał lokat, stosując następujące zasady ich dywersyfikacji w:

  • jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności  akcje, kwity depozytowe - łącznie do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
  • jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, szczegółowo opisanych w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie - łącznie od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
  • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego - łącznie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2017-06-22
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 71 2490 0005 0000 4600 4533 9276

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO

Pozostałe dokumenty