Alior Multi Asset

  • Wykorzystanie potencjału wzrostu na różnych klasach aktywów
  • Zdywersyfikowany portfel aktywów funduszu, dopasowany do bieżącej sytuacji rynkowej
  • Możliwość ograniczania wahań wartości aktywów subfunduszu poprzez zwiększanie udziału obligacji w portfelu inwestycyjnym funduszu

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz, którego portfel będzie zawierał różne klasy aktywów. Zarówno w portfelu akcji jak i portfelu obligacji zarządzający w zależności od ich oceny będą dywersyfikować aktywa. Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej zarządzającego – instrumenty udziałowe (od 15% do 85% aktywów) lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe (od 15% do 85% aktywów) oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą (do 50% aktywów). Subfundusz dla inwestorów chcących minimalizować ryzyko pojedynczego rynku i szukających funduszy lokujących również poza Polską.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Alokacja aktywów
Alokacja aktywów

Zagraniczne rynki akcji - 10 największych
Zagraniczne rynki akcji

Struktura akcji na GPW
Struktura akcji na GPW

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2009-03-24
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 31 2490 0005 0000 4600 6914 8452

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty