Alior Multi Asset

  • Wykorzystanie potencjału wzrostu na różnych klasach aktywów
  • Zdywersyfikowany portfel aktywów funduszu, dopasowany do bieżącej sytuacji rynkowej
  • Możliwość ograniczania wahań wartości aktywów subfunduszu poprzez zwiększanie udziału obligacji w portfelu inwestycyjnym funduszu

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz, którego portfel będzie zawierał różne klasy aktywów. Zarówno w portfelu akcji jak i portfelu obligacji zarządzający w zależności od ich oceny będą dywersyfikować aktywa. Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej zarządzającego – instrumenty udziałowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Subfundusz dla inwestorów chcących minimalizować ryzyko pojedynczego rynku i szukających funduszy lokujących również poza Polską.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Alokacja aktywów
Alokacja aktywów

Zagraniczne rynki akcji - 10 największych
Zagraniczne rynki akcji

Struktura akcji na GPW
Struktura akcji na GPW

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2009-03-24
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 31 2490 0005 0000 4600 6914 8452

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty