Alior Obligacji Światowych

Celem subfunduszu jest poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego w danym momencie. Osiąganie wyższej od klasycznych rozwiązań obligacyjnych stopy zwrotu poprzez selekcję najlepszych pomysłów inwestycyjnych z globalnego rynku obligacji.

  • Obligacje o wysokiej rentowności dające szansę na osiąganie zysków z rynków obligacji przy niskich stopach procentowych w Polsce
  • Wiele rynków (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja)
  • Setki emitentów korporacji międzynarodowych oraz obligacje skarbowe
  • Elastyczna, reagująca na zmiany rynkowe strategia bez ryzyka charakterystycznego dla rynku akcji

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych: obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), a także w instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (do 90%). Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Alokacja aktywów
Alokacja aktywów

Rynki obligacji - 10 największych
Rynki obligacji

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2016-08-04
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 13 2490 0005 0000 4600 7436 6988

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty