Alior Oszczędnościowy

  • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych przy zachowaniu dużej płynności inwestycji
  • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego

 

Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu lokowane są w przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe (co najmniej 60% aktywów). Oferta głównie dla inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, szukających stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych oraz dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Alokacja aktywów
Alokacja aktywów

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2016-02-24
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 09 2490 0005 0000 4600 8199 9990

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty