Alior Papierów Dłużnych

  • Potencjał wzrostu wyższy niż na lokacie
  • Inwestycja oparta o obligacje skarbowe i korporacyjne
  • Możliwość generowania atrakcyjnych stóp zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka

 

Polityka inwestycyjna

Środki subfunduszu lokowane są w papiery skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje korporacyjne. Udział obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi minimum 15% a maksymalnie 100% aktywów. Udział obligacji przedsiębiorstw ograniczony jest do maksymalnie 70% aktywów.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Alokacja aktywów
Alokacja aktywów

Duration:
Struktura geograficzna

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2013-04-11
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 08 2490 0005 0000 4600 9545 0028

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty