ALIOR Spokojny dla Ciebie

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz od 70% wartości Aktywów do 100% wartości Aktywów Netto może lokować w instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również Jednostki Uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej.
  • Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również Jednostki Uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej mogą stanowić do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
  • Subfundusz może lokować od 0% do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu będzie nie mniejsza niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu i nie większa niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
  • Subfundusz do 100% wartości Aktywów może lokować w aktywa zagraniczne i do 50% w aktywa denominowane w walutach obcych.


Wyniki historyczne

Historia wycen kategorii A: CSV

Stopy zwrotu kategoria A

Stan na dzień:
1 dzień
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki kategoria A

Stan na dzień:

PLN

Wycena jednostki kategoria B

Stan na dzień:

PLN

Historia wycen kategorii B: CSV

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik, Aleksander Szymerski
Początek działalności 2019-10-18
Benchmark n.d.
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć kategoria A 90 2490 0005 0000 4600 5675 0790
Rachunek nabyć kategoria B 38 2490 0005 0000 4600 9483 2277

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO

Pozostałe dokumenty