Jak nabywać

Aby nabyć jednostki uczestnictwa wybranego Subfunduszu, zapraszamy m.in. do wybranej placówki Alior Bank S.A., by podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr oraz dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

Jeśli posiadacie Państwo już otwarty rejestr w wybranym Subfunduszu, można dokonywać dopłaty przelewem na rachunek nabyć Subfunduszu bez konieczności wizyty w placówce.

Nazwa Subfunduszu Numer rachunku nabyć
Subfundusz ALIOR Multi Asset
31 2490 0005 0000 4600 6914 8452
Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek 48 2490 0005 0000 4600 2622 6034
Subfundusz ALIOR Agresywny 02 2490 0005 0000 4600 4282 3174
Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych 13 2490 0005 0000 4600 7436 6988
Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych 08 2490 0005 0000 4600 9545 0028
Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy 09 2490 0005 0000 4600 8199 9990
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna 66 2490 0005 0000 4600 7609 1955
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna 71 2490 0005 0000 4600 4533 9276
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna 87 2490 0005 0000 4600 5028 8801
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna 90 2490 0005 0000 4600 8656 9657

 

Systematyczne Oszczędzanie 1000+ 91 2490 0005 0000 4600 1442 8993

 

Wpłaty do zleceń

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem Dystrybutora, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule przelewu następujących danych:

 • numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
 • imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
 • numer Subrejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

 

Pierwsze wpłaty do SO 1000+

W przypadku Pierwszej Wpłaty do Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w tytule zlecenia przelewu należy wpisać:

 • słowa "Nabycie SO 1000+"
 • Wariant Okresu Uczestnictwa w Programie (wpisać Wariant nr ...)
 • informacje niezbędne do identyfikacji Uczestnika, wskazywane zgodnie z wypełnioną Deklaracją:
  • w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko oraz PESEL Uczestnika
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: firmę lub nazwę oraz adres siedziby.

 

Wpłaty bezpośrednie

Uczestnicy posiadający aktywne Subrejestry w wybranym Subfunduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu – wystarczy dokonać przelewu środków na rachunek bankowy posiadanego Subfunduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:

 • słowa „nabycie JU” albo "nabycie SO 1000+" (jeśli wpłata dotyczy SO 1000+) albo „nabycie PSO” (jeżeli wpłata dotyczy PSO),
 • imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
 • numer Subrejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.
 • w przypadku SO 1000+ numer programu

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

Uwaga: Po otrzymaniu numeru Subrejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Subrejestrze Uczestnika w danym Subfunduszu.