Strategia inwestycyjna Dynamiczna

 

  • Celem strategii jest dynamiczny wzrost wartości kapitału w długim terminie przy akceptacji podwyższonej zmienności.
  • Wysoka ekspozycja na rynki kapitałowe pozwala osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu w porównaniu z bezpiecznymi rozwiązaniami.
  • Oparta w głównej mierze na subfunduszach Alior Multi Asset i Alior Agresywny.
  • Wysoki potencjał wzrostu przy dużym ryzyku rynku akcji.

 Struktura portfela

Struktura portfela

Alior Obligacji Światowych

Alior Multi Asset

Alior Agresywny

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu Alior SFIO.

Pozostałe dokumenty