Strategia inwestycyjna Ochrony Kapitału

 

  • Celem strategii jest akumulacja kapitału oraz zabezpieczenie oszczędności przed inflacją.
  • Inwestycja oparta w głównej mierze na globalnych rynkach obligacji i rynku pieniężnym poprzez subfundusze Alior Oszczędnościowy i Alior Obligacji Światowych.
  • Potencjał wyższej stopy zwrotu dzięki utrzymywaniu ograniczonej ekspozycji na rynek kapitałowy poprzez subfundusz Alior Multi Asset.
  • Niski poziom ryzyka rynkowego.

 Struktura portfela

Struktura portfela

Alior Oszczędnościowy

Alior Obligacji Światowych

Alior Multi Asset

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu Alior SFIO.

Pozostałe dokumenty