Strategia inwestycyjna Zrównoważona

 

  • Celem strategii jest stabilny wzrost wartości kapitału przy akceptowalnej zmienności.
  • Ekspozycja na światowe rynki obligacji o wyższych rentownościach oraz wyważone inwestycje dzięki oparciu w dużej mierze na subfunduszach Alior Obligacji Światowych i Alior Multi Asset.
  • Wyraźnie zaakcentowany udział rynku akcji poprzez subfundusz Alior Agresywny stwarza możliwości osiągania wyższych stóp zwrotu w dłuższym terminie.
  • Średni poziom ryzyka.

 Struktura portfela

Struktura portfela

Alior Oszczędnościowy

Alior Obligacji Światowych

Alior Multi Asset

Alior Agresywny

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu Alior SFIO.

Pozostałe dokumenty