Systematyczne Oszczędzanie 1000+

 

Z dniem 01.10.2019 r. uczestnictwo w Programie nie jest oferowane nowym Klientom. Klientom, którzy stali się uczestnikami Programu przed tą datą, usługi związane z uczestnictwem w Programie są świadczone na dotychczasowych zasadach.

 

Zalety SO 1000+

  • Wybór strategii inwestycyjnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb
  • Trzy strategie inwestycyjne oparte o subfundusze Alior SFIO: Ochrony Kapitału, Zrównoważona, Dynamiczna
  • Bezpłatne zmiany wybranej strategii
  • Trzy okresy inwestycji: 2 lata, 5 lat, 10 lat
  • Bonus na koniec programu
  • Możliwość wycofania środków w dowolnym momencie
  • Niska kwota wejścia i minimalnych wpłat

 

Bonus

Przy utrzymaniu deklarowanej kwoty inwestycji w zakładanym okresie na zasadach wskazanych w Regulaminie SO 1000+ Klient uzyskuje Bonus w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa (równowartość części opłaty za zarządzanie). Wartość Bonusu odpowiada części pobranego od Uczestnika wynagrodzenia za zarządzanie danym Subfunduszem.

Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Bonus

 

Strategie inwestycyjne

Ochrony Kapitału Zrównoważona Dynamiczna

Celem strategii jest akumulacja kapitału oraz zabezpieczenie oszczędności przed inflacją.
Dowiedz się więcej

Celem strategii jest stabilny wzrost wartości kapitału przy akceptowalnej zmienności.
Dowiedz się więcej

Celem strategii jest dynamiczny wzrost wartości kapitału w długim terminie przy akceptacji podwyższonej zmienności.
Dowiedz się więcej

 

Parametry i opłaty

Minimalna kwota inwestycji 1 000 PLN
Pierwsza Wpłata Nie mniej niż 1 000 PLN i nie niższa niż 4% Łącznej Wpłaty w wariancie 2-letnim, 6% Łącznej Wpłaty w wariancie 5-cio letnim, 8% Łącznej Wpłaty w wariancie 10-cio letnim.
Minimalne kolejne wpłaty 100 PLN
Łączna Wpłata dowolna
Częstotliwość wpłat dowolna
Opłata manipulacyjna za uruchomienie SO 1000+
(opłata naliczana od deklarowanej sumarycznej kwoty inwestycji, pobierana z pierwszej wpłaty)
2 lata / 1%*
5 lat / 3%
10 lat / 4%
Opłata za wpłaty przewyższające deklarowaną Łączną Wpłatę Równe opłacie manipulacyjnej za uruchomienie programu w zależności od deklarowanego okresu
Dopasowywanie udziału subfunduszy do wybranej strategii inwestycyjnej Bez opłat / Automatycznie raz w miesiącu
Opłata za nabywanie jednostek uczestnictwa subfunduszy Bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie Opłaty naliczane dla poszczególnych subfunduszy zgodnie z Tabelą Opłat Alior SFIO
Zmiana Strategii Możliwa raz w miesiącu, bez opłat
Opłata za wyjście Bez opłat

*Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Maksymalna stawka wg Regulaminu wynosi 2%

 

Dokumenty

2019.03.29 Regulamin uczestnictwa w "Systematyczne Oszczędzanie 1000+" (obowiązujący od 29.03.2019)
2019.03.22 Prezentacja SO 1000+
2019.01.21 Karta informacyjna

Pozostałe dokumenty

 

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu Alior SFIO.