Tabela opłat

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa kategorii A oraz B.
Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Subfundusz ALIOR Agresywny
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna

Subfundusz ALIOR Multi Asset


Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy

Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych
ALIOR Spokojny dla Ciebie

ALIOR Stabilny na Przyszłość
1,00% */** 1,00% */** 1,00% */** 1,00% */** 1,00% */** 0,30% */** 0,30% */** 0,00% *

 

* decyzją Towarzystwa stawka została obniżona. Promocja obowiązuje do odwołania. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy znajdują się w Statucie. W przypadku produktów specjalnych takich jak ALIOR IKE/IKZE, Systematyczne Oszczędzanie 1000+ lub Plan Systematycznego Oszczędzania, mogą występować inne opłaty wskazane w regulaminie danego produktu.

** 0,15% w przypadku gdy suma aktywów zgromadzonych w dowolnych subfunduszach ALIOR SFIO wynosi co najmniej 200.000 zł. Promocja obowiązuje do odwołania.

ALIOR IKE i ALIOR IKZE

Decyzją Towarzystwa pobieranie opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach ALIOR IKE i ALIOR IKZE zostało zniesione do odwołania.

Opłata manipulacyjna za otwarcie rejestru w ramach ALIOR IKE i ALIOR IKZE wynosi 200 zł.

Opłata dodatkowa, gdy odkupienie następuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy wynosi 10% odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, nie mniej niż 50 zł.

 

Program "Systematyczne Oszczędzanie 1000+"

Z dniem 01.10.2019 r. uczestnictwo w Programie nie jest oferowane nowym Klientom. Klientom, którzy stali się uczestnikami Programu przed tą datą, usługi związane z uczestnictwem w Programie są świadczone na dotychczasowych zasadach.

Deklarowany czas trwania Programu: Opłata manipulacyjna*:
2 lata 1,0%**

5 lat

3,0%
10 lat 4,0%

*Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do Programu pobierana od kwoty Łącznej Wpłaty zgodnie z §3 i §6 ust.3 Regulaminu uczestnictwa w „Systematyczne Oszczędzanie 1000+”.

**Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Maksymalna stawka wg. Regulaminu wynosi 2,0%.

 


Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

 

Opłata przy zamianie Jednostek Uczestnictwa

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Opłata za zamianę nie jest pobierana.

 

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

 

Opłata za otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

 

Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek:

 • część stała: 3% w skali roku dla jednostek kat. A, 2% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 10% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 7,5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3% dla jednostek kat.A, 2% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Multi Asset:

 • część stała: 2,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 1,65% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 7,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 2,5% dla jednostek kat.A, 1,65% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Agresywny:

 • część stała: 3% w skali roku dla jednostek kat. A, 2,35% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 10% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 7,5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3% dla jednostek kat.A, 2,35% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych:

 • część stała: 1,2% w skali roku dla jednostek kat. A, 1% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 3,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,5% dla jednostek kat.A, 1% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych:

 • część stała: 1,2% w skali roku dla jednostek kat. A, 1% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 3,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,5% dla jednostek kat.A, 1% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy (d. ALIOR Pieniężny):

 • część stała: 0,8% w skali roku dla jednostek kat. A, 0,6% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,2% dla jednostek kat.A, 0,8% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie:

 • część stała: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat. B*/**.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1% dla jednostek kat.A, 0,5% dla jednostek kat.B.

**Decyzją Towarzystwa pobieranie opłaty zostało zniesione do odwołania.

 

Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość:

 • część stała: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat. B*/**.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3% dla jednostek kat.A, 2,35% dla jednostek kat.B.

**Decyzją Towarzystwa pobieranie opłaty zostało zniesione do odwołania.

 

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna:

 • część stała: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3% dla jednostek kat.A, 2,35% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna:

 • część stała: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 0% w skali roku dla jednostek kat. A, 0% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3% dla jednostek kat.A, 2% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna:

 • część stała: 2% w skali roku dla jednostek kat. A, 1,65% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 7,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 5% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 2,5% dla jednostek kat.A, 1,65% dla jednostek kat.B.

 

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna :

 • część stała: 1,2% w skali roku dla jednostek kat. A, 0,8% w skali roku dla jednostek kat. B*.
 • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku dla jednostek kat. A, 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2% w skali roku dla jednostek kat.B*.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,2% dla jednostek kat.A, 0,8% dla jednostek kat.B.

 

ALIOR IKE i ALIOR IKZE - opłaty za zarządzanie Subfundszami są pobierane zgodnie z powyższymi stawkami.

Program Systematyczne Oszczędzanie SO1000+ - opłaty za zarządzanie Subfundszami są pobierane zgodnie z powyższymi stawkami.

Zniżki

Dla zleceń składanych przez Internet opłata jest niższa o 25% od standardowej Tabeli Opłat. Opłata dla zleceń składanych w Contact Center Alior Banku S.A. i dla wpłat bezpośrednich na rachunki nabyć Funduszy pobierana jest wg standardowej Tabeli Opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.