Tabela opłat

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek uczestnictwa
Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Subfundusz ALIOR Agresywny
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna

Subfundusz ALIOR Multi Asset


Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna
Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych

Subfundusz ALIOR Pieniężny

 

Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych

3,0% 3,0% * 2,0%* 2,0% * 0,5% * 0,5% ** 0,3% *

 

* decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania.

** Promocja
Dla zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych rozliczanych od dnia wyceny 12.10.2015 do odwołania.

Alior IKE i Alior IKZE

Decyzją Towarzystwa pobieranie opłat manipulacyjnych w ramach Alior IKE i Alior IKZE zostało zniesione do odwołania.

 

Program "Systematyczne Oszczędzanie SO 1000+"

Deklarowany czas trwania Programu: Opłata manipulacyjna:
2 lata 1,0%*

5 lat

3,0%**
10 lat 4,0%**

*Opłata manipulacyjna pobierana od kwoty Łącznej Wpłaty zgodnie z §3 i §6 ust.3 Regulaminu. Decyzją Towarzystwa stawka została obniżona do odwołania. Maksymalna stawka wg.R Regulaminu wynosi 2,0%.

**Opłata manipulacyjna pobierana od kwoty Łącznej Wpłaty zgodnie z §3 i §6 ust.3 Regulaminu

 


Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

 

Opłata przy zamianie Jednostek Uczestnictwa

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Opłata za zamianę nie jest pobierana.

 

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

 

Opłata za otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

 

Stawki opłaty za zarządzanie Subfunduszami

Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek - 3,00% w skali roku*.

Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 4,0%.

 

Subfundusz ALIOR Multi Asset (d. ALIOR Selektywny, ALIOR Aktywnej Selekcji, ALIOR Zmiennej Alokacji) - 2,50% w skali roku*.

Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3,5%.

 

Subfundusz ALIOR Agresywny:

  • część stała: 3,00% w skali roku*,
  • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 10% w skali roku.

Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 3,5%.

 

Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych:

  • część stała: 1,20% w skali roku*,
  • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 4,5% w skali roku.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 2,0%.

 

Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych:

  • część stała: 1,20% w skali roku*,
  • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 3,5% w skali roku.

Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,5%.

 

Subfundusz ALIOR Pieniężny:

  • część stała: 0,60% w skali roku*,
  • część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku.

*Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalna stawka wg. Statutu wynosi 1,5%.

 

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna - 3,00%* w skali roku.

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna - 2,50%* w skali roku.

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna - 2,00%* w skali roku.

Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna - 1,50%* w skali roku.

* Aktualna stawka ustalona została na podstawie uchwały Zarządu i może zostać zmieniona w każdym czasie. Maksymalne stawki wskazane są w Statucie i Prospekcie informacyjnym.

Alior IKE i Alior IKZE - opłaty za zarządzanie Subfundszami są pobierane zgodnie z powyższymi stawkami.

Program Systematyczne Oszczędzanie SO1000+ - opłaty za zarządzanie Subfundszami są pobierane zgodnie z powyższymi stawkami.

Zniżki

Dla zleceń składanych przez Internet opłata jest niższa o 25% od standardowej Tabeli Opłat. Opłata dla zleceń składanych w Contact Center Alior Banku S.A. i dla wpłat bezpośrednich na rachunki nabyć Funduszy pobierana jest wg standardowej Tabeli Opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.