ALIOR Odpowiedzialny

 

ALIOR Odpowiedzialny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne : do 100% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą
    za granicą: do 100% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji: do 20% wartości aktywów, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji,
  • Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów.
  • Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 50% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-10-27
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów11,96 mln PLN
(stan na dzień: 2023-02-28)
Rachunek do wpłat53 2490 0005 0000 4600 2964 1799
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp)

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym,  jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami