ALIOR Zrównoważony

 

ALIOR Zrównoważony

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna przejął Subfundusz ALIOR  Multi Asset, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Zrównoważony.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 35% do 65% wartości aktywów,
  • Dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych,  Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego,  Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc.: od 35% do 65% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 100% wartości aktywów.
  • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

 

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2023-01-01
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów6,88 mln PLN
(stan na dzień: 2023-05-31)
Rachunek do wpłat48 2490 0005 0000 4600 9666 1711
Benchmark50% zmiana dzienna indeksu TBSP + 50% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom, którzy poszukują możliwości inwestowania w różne klasy aktywów o wyższej stopie zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, z umiarkowaną ekspozycją na instrumenty udziałowe i wyższym poziomem ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami