ALIOR Oszczędnościowy

 

ALIOR Oszczędnościowy

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

  • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, przy zachowaniu dużej płynności inwestycji.
  • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego.
  • Środki Subfunduszu lokowane, przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy przejął Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, zachowując swoją nazwę.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" 

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
  • Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
  • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2020-01-10
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów468,47 mln PLN
(stan na dzień: 2022-05-31)
Rachunek do wpłat57 2490 0005 0000 4600 6916 9712
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany głównie Inwestorom poszukującym atrakcyjnej alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych i ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym. Oferta dla Inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien trwać krócej niż 1 rok.


 Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies