Informacje

Informacje podstawowe

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe oraz pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Alior TFI prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j . Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 538).

Alior TFI pobiera opłaty za usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie: stawkę części stałej (procent wartości aktywów) oraz stawkę wynagrodzenia od zysku (procent wartości wypracowanego zysku). Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu jak również na stronie Warunki Finansowe. Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich, dlatego rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych.

Alior TFI S.A. może, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem, przekazywać opłaty, prowizje lub świadczenia niepieniężne w przypadkach określonych w art. 48 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Alior TFI S.A. może przekazywać również na rzecz podmiotów współpracujących, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, opłaty, prowizje i świadczenia inne niż wyżej wskazane, z zachowaniem wymogów określonych w art. 48 ust. 2c pkt 3 ww. ustawy. Wartość tego rodzaju świadczeń może być równa sumie: od 0% do 70% części stałej opłaty za zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych oraz od 0% do 40% wynagrodzenia od zysku, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 3 ww. Regulaminu. Alior TFI S.A., na żądanie Klienta, przekaże mu dodatkowe, szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji tego Klienta. Klient może wystąpić z żądaniem przekazania tych informacji przed zawarciem umowy z Alior TFI S.A.

 

Informacje bieżące

Informacja o zmianie Regulaminów

19 Lutego 2018

Uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy zmian w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, W Skład Którego Wchodzi Jeden Lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych, przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

WIĘCEJ

Informacja o zmianie Regulaminów

27 Października 2017

Uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy zmian w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, W Skład Którego Wchodzi Jeden Lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych, przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmianie uległ również Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną a także Regulamin Świadczenia Usługi Pośrednictwa w Zbywaniu i Odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz Tytułów Uczestnictwa Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

WIĘCEJ

Wyniki strategii asset management znów w czołówce

24 Lipca 2017

W najnowszym zestawieniu wyników strategii asset management przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet, strategie zarządzane przez Money Makers TFI po raz kolejny znalazły się w czołówce. Strategia Niskiego Ryzyka z wynikiem w pierwszej połowie 2017 roku na poziomie 4,82% zajęła pierwsze miejsce w grupie portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego.

WIĘCEJ

Alior Pieniężny - najlepszy fundusz pieniężny w Polsce

22 Marca 2017

Wynik Alior Pieniężny za ostatnie 12 miesięcy to 3,63% wzrostu (na dzień 20.03.2017), co w zestawieniu Analiz.pl stawia go na pierwszym miejscu wśród 43 funduszy z grupy gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne. Fundusz Alior Pieniężny pojawił się w ofercie Money Makers TFI pod koniec lutego 2016  roku. Był odpowiedzią TFI na utrzymującą się wysoką zmienność na rynkach finansowych, z którą mieliśmy do czynienia przez niemal cały 2015 rok, zarówno na rynkach kapitałowych jak i globalnych rynkach obligacyjnych.

WIĘCEJ