Informacje

Informacje podstawowe

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe oraz pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Alior TFI prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j . Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 538).

Alior TFI pobiera opłaty za usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie: stawkę części stałej (procent wartości aktywów) oraz stawkę wynagrodzenia od zysku (procent wartości wypracowanego zysku). Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu jak również na stronie Warunki Finansowe. Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich, dlatego rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych.

Alior TFI S.A. może, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem, przekazywać opłaty, prowizje lub świadczenia niepieniężne w przypadkach określonych w art. 48 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Alior TFI S.A. może przekazywać również na rzecz podmiotów współpracujących, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, opłaty, prowizje i świadczenia inne niż wyżej wskazane, z zachowaniem wymogów określonych w art. 48 ust. 2c pkt 3 ww. ustawy. Wartość tego rodzaju świadczeń może być równa sumie: od 0% do 70% części stałej opłaty za zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych oraz od 0% do 40% wynagrodzenia od zysku, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 3 ww. Regulaminu. Alior TFI S.A., na żądanie Klienta, przekaże mu dodatkowe, szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji tego Klienta. Klient może wystąpić z żądaniem przekazania tych informacji przed zawarciem umowy z Alior TFI S.A.

 

Informacje bieżące

Komunikat w sprawie kontynuacji stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

01 Lipca 2015

W związku z przekształceniem w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Money Makers TFI S.A. informuje o kontynuacji stosowania przyjętych z dniem 1 stycznia 2015r. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

WIĘCEJ

Money Makers otrzymała zezwolenie KNF na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

24 Czerwca 2015

23 czerwca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Money Makers zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi.

WIĘCEJ

Zmiany regulaminów dotyczących usługi zarządzania portfelami

29 Maja 2015

W związku z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzania portfelami według regulacji prawnych obejmujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółka Money Makers informuje o zmianach w regulaminach.

WIĘCEJ

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

30 Grudnia 2014

Zarząd Money Makers S.A. niniejszym informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r., zostały przyjęte do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

WIĘCEJ