Artur Włoch

Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad Departamentem Zarzadzania Aktywami. W zakresie jego kompetencji znajdują się także obszary sprzedaży, marketingu, operacji i systemów IT.

Artur Włoch

Artur Włoch posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania aktywami oraz sprzedaży. Poparte wieloma sukcesami w budowaniu i zarzadzaniu skutecznymi strukturami sprzedaży oraz doskonałą znajomością regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.
W latach 2017-2019 był Członkiem Zarządu Opera TFI odpowiedzialnym za Departament Zarządzania Aktywami, Departament Sprzedaży oraz Departament Produktów Inwestycyjnych i Wsparcia Sprzedaży. Jednocześnie pełnił funkcje zarządzającego funduszami i przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Nagrodzony dwoma „Złotymi Portfelami” gazety „Parkiet” za najwyższe stopu zwrotu w roku 2018 w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz funduszy inwestujących w akcje zagranicznych spółek.
Wcześniej pracował miedzy innymi w Domu Maklerskim Michael Ström, Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (obecnie Noble Funds TFI) oraz jako dyrektor zarządzający w grupie Getin Noble Bank. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze. Odbył również studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.