Relacje inwestorskie

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność polegającą na: 1) tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, oraz 2) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (ang. asset management). Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz struktury przychodów zamieszone są w Dokumencie Informacyjnym (rozdział 4.15).

Alior TFI S.A., zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Alior Bankiem S.A. (akcjonariusz większościowy), zakłada dalszy rozwój swoich usług w następujących obszarach: fundusze inwestycyjne zamknięte umożliwiające klientom dokonywanie inwestycji w atrakcyjnych niszach rynkowych wyróżniające się transparentnością i płynnością lokat, a także fundusze koncentrujące się na tzw. alternatywnych klasach aktywów, w szczególności wierzytelności; specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte funkcjonujące jako produkt masowy oraz zapewniający szeroki katalog ofert strategii dla klientów; usługa zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków rozwoju zamieszone są w Dokumencie Informacyjnym (rozdział 4.15.4).

Alior TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka uzyskała następujące zezwolenia KNF:

  • na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  • na wykonywanie działalności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Na rynku polskim działają obecnie liczne podmioty prowadzące działalność konkurencyjną (w tym około 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które łącznie posiadają w ofercie setki funduszy oraz liczne podmioty zarządzające aktywami na zlecenie klientów).