Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Szczegóły dotyczące usługi zarządzania portfelem znajdują się w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Money Makers TFI S.A. dostępnym na www.moneymakers.pl. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000350402 REGON 142296921, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony.