Informacje

Informacje podstawowe

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe oraz pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Alior TFI prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j . Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 538).

Alior TFI pobiera opłaty za usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie: stawkę części stałej (procent wartości aktywów) oraz stawkę wynagrodzenia od zysku (procent wartości wypracowanego zysku). Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu jak również na stronie Warunki Finansowe. Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich, dlatego rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych.

Alior TFI S.A. może, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem, przekazywać opłaty, prowizje lub świadczenia niepieniężne w przypadkach określonych w art. 48 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Alior TFI S.A. może przekazywać również na rzecz podmiotów współpracujących, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, opłaty, prowizje i świadczenia inne niż wyżej wskazane, z zachowaniem wymogów określonych w art. 48 ust. 2c pkt 3 ww. ustawy. Wartość tego rodzaju świadczeń może być równa sumie: od 0% do 70% części stałej opłaty za zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych oraz od 0% do 40% wynagrodzenia od zysku, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 3 ww. Regulaminu. Alior TFI S.A., na żądanie Klienta, przekaże mu dodatkowe, szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji tego Klienta. Klient może wystąpić z żądaniem przekazania tych informacji przed zawarciem umowy z Alior TFI S.A.

 

Informacje bieżące

Informacja o blokadzie rejestrów uczestników oraz certyfikatów inwestycyjnych w związku z brakiem przekazania oświadczenia o statusie FATCA

22 Listopada 2016

Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2016 roku upływa okres na złożenie oświadczeń o rezydencji podatkowej – FATCA. Money Makers TFI S.A. zobowiązana jest do dokonania blokady certyfikatów inwestycyjnych lub rejestrów uczestników (subrejestrów), jeżeli do 30 listopada 2016 roku nie otrzyma Oświadczenia FATCA od Klienta zobowiązanego do jego przekazania. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do tych z Państwa, którzy dotychczas nie przekazali Oświadczeń FATCA, o niezwłoczne ich przekazanie, nie później niż do 30 listopada 2016 roku.

WIĘCEJ

Wyniki strategii asset management Money Makers TFI wysoko w zestawieniu Gazety Giełdy Parkiet

25 Kwietnia 2016

1. miejsce strategii Agresywnego Wzrostu Money Makers TFI. Strategia z wynikiem 4,37% zajęła pierwsze miejsce wśród portfeli mieszanych – zrównoważonych o udziale akcji od 65 proc. w zestawieniu Gazety Giełdy Parkiet obejmującym pierwszy kwartał 2016 roku.

WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu zarządzania portfelami

25 Listopada 2015

Pragniemy poinformować, że dokonaliśmy zmian Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Money Makers TFI S.A.

WIĘCEJ

Wejście w życie zmian regulaminów dotyczących usługi zarządzania portfelami

01 Lipca 2015

Pragniemy poinformować, iż dobiegł końca proces przekształcenia Money Makers z domu maklerskiego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Na każdym etapie przekształcenia zapewniliśmy pełną transparentność i  ciągłość świadczenia usług zarządzania portfelami (asset management).

WIĘCEJ