ALIOR Oszczędnościowy

 

ALIOR Oszczędnościowy

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, przy zachowaniu dużej płynności inwestycji.
 • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego.
 • Środki Subfunduszu lokowane, przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy przejął Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, zachowując swoją nazwę.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO"  https://www.aliortfi.com/alior-sfio-polaczenie-subfunduszy.html

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
• Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
• Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
• Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-02-24
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów1,11 mld PLN
(stan na dzień: 2021-08-31)
Rachunek do wpłat09 2490 0005 0000 4600 8199 9990
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2021-09-16

1 miesiąc
0.00%
6 miesięcy
-0.29%
1 rok
0.33%
3 lata
3.77%
5 lat
8.55%
Od początku
10.84%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany głównie Inwestorom poszukującym atrakcyjnej alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych i ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym. Oferta dla Inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien trwać krócej niż 1 rok.

 

 

Zarządzający

Michał Stawicki Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20162017201820192020
  NAZWA-+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%
  NAZWA-+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%
  NAZWA----+4.70%
  NAZWA----+3.68%
  NAZWA---6.83%+5.43%+3.01%
  NAZWA---17.08%-4.91%+1.13%
  NAZWA---13.76%+1.14%-1.16%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2021-08-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2021-08-31 

   

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA *

  PLN  92,93 %  
  EUR 0,99 %
   
  USD 6,08 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2021-08-31.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ *

  - 14,05 mln PLN (sierpień 2021 r.)

  *Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu sierpniu 2021 r.

   

   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies