IKZE

 

ALIOR INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

 

Myśląc o Twojej przyszłości proponujemy Ci rozwiąznie, dzięki któremu nie tylko zabezpieczysz swoją przyszłość, ale odniesiesz także realne korzyści podatkowe już dziś. To idealny moment, aby rozpocząć oszczędzanie na swoją emeryturę.

ALIOR Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (ALIOR IKZE) to dodatkowa forma gromadzenia pieniędzy na emeryturę w oparciu o fundusze Alior TFI.

 

W zależności od Twojego progu podatkowego, w roku 2023 możesz zyskać do:

Stawka podatku 12%
998,64 PLN 
Stawka podatku 32%
2 663,04 PLN
Osoby prowadzące  pozarolniczą działalność gospodarczą 
       Stawka podatku 32%           
    3 994,56 PLN           
 
 

Konstrukcja produktu

Oparta jest na Subfunduszach ALIOR SFIO o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Są to Subfundusze:

 • ALIOR Konserwatywny,
 • ALIOR Obligacji,
 • ALIOR Ostrożny,
 • ALIOR Odpowiedzialny,
 • ALIOR Spokojny dla Ciebie,
 • ALIOR Stabilny na Przyszłość,
 • ALIOR Zrównoważony,
 • ALIOR Akcji,
 • ALIOR Globalny.

Warianty inwestycyjne

Trzy warianty uwzględniające wiek Uczestnika oraz jego skłonność do ryzyka inwestycyjnego:

 • Wariant Ostrożny,
 • Wariant Rozważny,
 • Wariant Aktywny,
 • albo Wariant Indywidualny, w którym Klient sam wybiera alokację środków.

W Wariancie Ostrożnym, Rozważnym i Aktywnym skład portfela automatycznie dostosowuje się do wieku Oszczędzającego, z upływem lat zwiększając udział instrumentów bardziej ostrożnych.

 
 

Co można zyskać z IKZE?

COROCZNA ULGA PODATKOWA

Wpłaty na IKZE można odliczyć w deklaracji PIT. Ulga podatkowa za 2023 r. może wynieść od 998,64 zł (w progu  podatkowym 12%) do 2 663,04 zł (w progu podatkowym 32%) lub nawet 3 994,56 zł w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej. W 2023 r. maksymalnie można wpłacić 8 322 zł lub w przypadku osób  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 12 483 zł .

OSZCZĘDNOŚCI Z IKZE WŁASNOŚCIĄ INWESTORA

Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do inwestora i podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci otrzymają je osoby, które zostaną wskazane w umowie.

OSZCZĘDZANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki oszczędnościom na IKZE, można zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.

GROMADZENIE WKŁADU WŁASNEGO DO KREDYTU

Oszczędności z IKZE można wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

BRAK PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.*

Przy wypłacie naliczone zostanie 10% od przychodu, czyli od całości wypłacanego kapitału (bieżąca wartość dokonanych wpłat). 

 

*Pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych.

 
 
 

Kalkulator

PLN
PLN
lata
miesięcy
%
Roczny limit wpłat w roku 2023 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 12 483 PLN. Powyższy kalkulator na potrzeby symulacji uwzględnia standardowy limit dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, który wynosi PLN
 
 
 

Warianty inwestycyjne

Różnice w udziale funduszy w poszczególnych Wariantach Inwestycyjnych dla przedziału wiekowego 35-50 lat:

 

Wariant Ostrożny (35-50 lat)

 
 

Wariant Rozważny (35-50 lat)

 
 

Wariant Aktywny (35-50 lat)

 
 

Każdy ze stworzonych przez nas wariantów, ma zdywersyfikowany portfel aktywów, żeby w miarę możliwości obniżyć ryzyko inwestycji.

W zależności od wieku Oszczędzającego, składają się z różnych proporcji Subfunduszy ALIOR SFIO.

 
 

INFORMACJE

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r., umożliwiające założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt - indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Chociaż IKZE w dużej mierze oparte są na rozwiązaniach przyjętych w funkcjonujących już IKE, to należy zwrócić uwagę zasadniczą różnicę jaka ma miejsce w regulacjach dotyczących opodatkowania. W IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto.

KTO MOŻE GROMADZIĆ OSZCZĘDNOŚCI NA IKZE

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, iż ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

ROCZNY LIMIT WPŁAT NA IKZE

Zgodnie z nową regulacją dotyczące limitu wpłat na IKZE. wprowadzono nowe brzmienie art. 13a ustawy o IKE oraz IKZE, co oznacza, iż na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalonej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Dodatkowo, w przypadku osób małoletnich wysokość wpłat ograniczona jest wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy. Wpłata na IKZE dokonywana przez te osoby nie będzie mogła zatem przekroczyć limitu wpłat na IKZE, jak również wysokości dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu umowy o pracę.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie co roku ogłaszał wysokość kwoty wpłat na IKZE do końca roku, poprzedzającego rok, w którym będę dokonywane wpłaty na IKZE.

JAK I ILE WPŁACAĆ

To Ty decydujesz, jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub kiedy chcesz. Pierwsza wpłata to minimum 200 zł.
Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

 

PARAMETRY I OPŁATY

PROMOCJA!
Opłaty manipulacyjne zostały zniesione do odwołania.
Opłata za otwarcie rejestru 200 PLN
Pierwsza wpłata Nie mniej niż 400 PLN (obejmuje opłatę za otwarcie rejestru).
Kolejna wpłata Min. 50 PLN
Opłata dodatkowa 10% odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, nie mniej niż 50 PLN, gdy odkupienie następuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy.
Kto może wpłacać?
 • Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat*.
 • Na jednym rachunku może gromadzić środki tylko jedna osoba.
Limit wpłat w roku 2023

8 322 PLN

12 483 PLN dla osób  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podatek dochodowy (PIT)

Składki odliczane od podstawy opodatkowania - w zależności od progu podatkowego, nawet do 2 663,04 PLN (lub 3 994,56 PLN w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych W wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Korzyści podatkowe na koniec oszczędzania Brak podatku od zysków kapitałowych.  Przy wypłacie pobierany jest podatek zryczałtowany 10% od całości wypłacanego kapitału.
Ryzyka związane z inwestycją Subfundusze ALIOR SFIO, na których oparte są produkty IKZE charakteryzują się różnym poziomem ryzyka. Informacje o ryzyku znajdują się w Prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO i Kluczowych informacjach dla Inwestorów (KIID).
Dziedziczenie Środki zgromadzone na rejestrach są dziedziczne, są także zwolnione z podatku od spadków, można wskazać osobę uprawnioną do środków w przypadku śmierci.
 Przenoszenie (transfer) środków

Istnieje możliwość przeniesienia środków do innej instytucji prowadzącej IKZE.

* Pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych.
* Pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych. 
 

JAK NABYWAĆ

ALIOR IKZE jednostki kategorii A można założyć w oddziałach Alior Banku prowadzących obsługę maklerską.

ALIOR IKZE jednostki kategorii B można założyć bezpośrednio w Alior TFI.

Rachunek nabyć:
IKZE  75 2490 0005 0000 4600 8444 9022
   
 
 
 

Dokumenty