IKE

 

ALIOR INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

 

Myśląc o Twojej przyszłości, proponujemy Ci rozwiązanie, dzięki któremu nie tylko zabezpieczysz swoją przyszłość, ale odniesiesz także realne korzyści podatkowe już dziś. To idealny moment, aby rozpocząć oszczędzanie na swoją emeryturę.

ALIOR Indywidualne Konto Emerytalne (ALIOR IKE) to dodatkowa forma gromadzenia pieniędzy na emeryturę w oparciu o fundusze Alior TFI.

 

 

Konstrukcja produktu

Oparta jest na Subfunduszach ALIOR SFIO o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Są to Subfundusze:

 • ALIOR Konserwatywny,
 • ALIOR Obligacji,
 • ALIOR Ostrożny,
 • ALIOR Odpowiedzialny,
 • ALIOR Spokojny dla Ciebie,
 • ALIOR Stabilny na Przyszłość,
 • ALIOR Zrównoważony,
 • ALIOR Akcji,
 • ALIOR Globalny.

Warianty inwestycyjne

Trzy warianty uwzględniające wiek Uczestnika oraz jego skłonność do ryzyka inwestycyjnego:

 • Wariant Ostrożny,
 • Wariant Rozważny,
 • Wariant Aktywny,
 • albo Wariant Indywidualny, w którym Klient sam wybiera alokację środków.

W Wariancie Ostrożnym, Rozważnym i Aktywnym skład portfela automatycznie dostosowuje się do wieku Oszczędzającego, z upływem lat zwiększając udział instrumentów bardziej ostrożnych.

 
 

Co można zyskać w IKE?

ZAOSZCZĘDZONE DODATKOWE ŚRODKI NA EMERYTURĘ

Prosty i przyjazny sposób oszczędzania i zarządzania swoim kontem.

DECYZYJNOŚĆ W SPRAWIE WYPŁAT - PŁYNNOŚĆ INWESTYCJI

W dowolnym momencie można wypłacić wszystkie pieniądze lub ich część.

BRAK PODATKU

Wypłata z rachunku IKE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych.*

 

 * Przy spełnieniu warunków ustawowych.

ZABEZPIECZENIE DLA BLISKICH

W przypadku śmierci, bliscy otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.*

 
 

Kalkulator

PLN
PLN
lata
miesięcy
%
Roczny limit wpłat w 2023 roku dla IKE wynosi PLN
 
 
 

Warianty inwestycyjne

Różnice w udziale funduszy w poszczególnych Wariantach Inwestycyjnych dla przedziału wiekowego 35-50 lat:

 

Wariant Ostrożny (35-50 lat)

 
 

Wariant Rozważny (35-50 lat)

 
 

Wariant Aktywny (35-50 lat)

 
 

Każdy ze stworzonych przez nas wariantów, ma zdywersyfikowany portfel aktywów, żeby w miarę możliwości obniżyć ryzyko inwestycji. W zależności od wieku Oszczędzającego, składają się z różnych proporcji Subfunduszy ALIOR SFIO.

 
 

INFORMACJE

Od 1 stycznia 2009 r. rozpoczęto w Polsce wypłatę pierwszych emerytur z nowego systemu emerytalnego, opartego na zasadzie zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury uzależniona jest od kwoty składek wpłaconych przez ubezpieczonego. W nowym systemie emerytalnym, emerytura jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawodawca przewidział również możliwość utworzenia kont IKE i IKZE, które mają charakter dobrowolny i uzupełniający w stosunku do powszechnego systemu emerytalnego.

KTO MOŻE GROMADZIĆ OSZCZĘDNOŚCI NA IKE

Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.

Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach w przedziale wiekowym 16 – 18 lat), mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy małoletni będzie osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE, może przetransferować na założone dla niego IKE, środki zgromadzone przez zmarłego. Jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania dochodów z pracy, osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne IKE.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

ROCZNY LIMIT WPŁAT NA IKE

Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo, limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1432). W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

W przypadku osób małoletnich wysokość wpłat ograniczona jest ponadto wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy. Wpłata na IKE dokonywana przez te osoby nie będzie mogła zatem przekroczyć limitu wpłat na IKE, jak również wysokości dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu umowy o pracę. Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Jedynie gdy założymy IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKE z tą instytucją, określając w umowie, że pożytki będą stanowiły wpłatę (w tym przypadku ich wartość będzie wchodziła w roczny limit wpłat na IKE), będzie mogła dokonywać wpłat w formie papierów wartościowych.

JAK ZAŁOŻYĆ IKE

Osoba pragnąca założyć IKE podpisuje umowę o prowadzenie IKE z wybraną przez siebie instytucją finansową. Jednak zanim podpisze taką umowę, w związku z nałożonym nakazem gromadzenia oszczędności tylko na jednym IKE, będzie musiała złożyć stosowne oświadczenie. Jego treść uzależniona jest od tego, czy osoba fizyczna nie posiada IKE, czy też posiada to konto i pragnie dokonać transferu środków dotychczas zgromadzonych na nowe IKE.

IKE można założyć podpisując umowę o prowadzenie IKE m.in. z funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Oszczędzający, którzy zdecydują się na tę formę oszczędzania na IKE, będą mieli możliwość oszczędzania w różnych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W tym przypadku oszczędzający podpisze umowy o prowadzenie IKE z każdym funduszem. Suma wpłat dokonana w ciągu roku do tych funduszy nie będzie mogła oczywiście przekroczyć rocznego limitu wpłat na IKE. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzający będzie mógł zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne. Konwersja jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo również będzie zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych. W przypadku dokonywania takiej operacji poza kontem IKE, podlega ona opodatkowaniu. Takie rozwiązanie pozwoli oszczędzającym na zmianę polityki inwestycyjnej gromadzonych przez nich środków w miarę zmian na rynku finansowym, czy ich preferencji, bez uszczerbku w zgromadzonym do tej pory kapitale.

Żródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-trzeba-wiedziec-o-ike


 

 

PARAMETRY I OPŁATY

PROMOCJA!
Opłaty manipulacyjne zostały zniesione do odwołania.
Opłata za otwarcie rejestru 200 PLN
Pierwsza wpłata Nie mniej niż 400 PLN (obejmuje opłatę za otwarcie rejestru).
Kolejna wpłata Min. 50 PLN
Opłata dodatkowa 10% odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, nie mniej niż 50 PLN, gdy odkupienie następuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia Umowy.
Kto może wpłacać?
 • Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat*.
 • Na jednym rachunku może gromadzić środki tylko jedna osoba.
Limit wpłat w roku 2023 20 805 PLN
Podatek dochodowy (PIT) -
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wiek 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: - dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo - dokonania ponad połowy wartości wpłat, nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Korzyści podatkowe na koniec oszczędzania Brak podatku od zysków kapitałowych, z wyjątkiem zwrotów z IKE przed ukończeniem inwestycji*.
Ryzyka związane z inwestycją Subfundusze Alior SFIO, na których oparte są produkty IKE charakteryzują się różnym poziomem ryzyka. Informacje o ryzyku znajdują się w Prospekcie informacyjnym Alior SFIO i Kluczowych informacjach dla Inwestorów (KIID).
Dziedziczenie Środki zgromadzone na rejestrach są dziedziczne, są także zwolnione z podatku od spadków, można wskazać osobę uprawnioną do środków w przypadku śmierci.
 Przenoszenie (transfer) środków

Istnieje możliwość przeniesienia środków do innej instytucji prowadzącej IKE lub do PPE, którego uczestnikiem jest Oszczędzający.

* Pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych.

 j
 

JAK NABYWAĆ

ALIOR IKE jednostki kategorii A można założyć w oddziałach Alior Banku prowadzących obsługę maklerską.

ALIOR IKE jednostki kategorii B można założyć bezpośrednio w Alior TFI.

Rachunek nabyć:
IKE  46 2490 0005 0000 4600 6041 1392
   
 
 
 

Dokumenty