Nota prawna

 

Alior TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Alior TFI) informuje, że wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Alior TFI mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Alior TFI dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Alior TFI. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Alior TFI nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszymi materiałami.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Alior TFI są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.aliortfi.com, w siedzibie Alior TFI lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem 22 463 88 99, oraz w treści prospektu informacyjnego. Na stronie internetowej www.aliortfi.com/fundusze-inwestycyjne/dokumenty publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, w tym statutu, odpowiedniego funduszu zarządzanego przez Alior TFI. Prospekt funduszu zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Prospekt informacyjny funduszy Alior TFI jest dostępny na stronie www.aliortfi.com oraz u Dystrybutorów.

Alior TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, jak również wycenach jednostki uczestnictwa.

Wyniki inwestycyjne funduszy

Prezentowane w serwisie dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy, w tym stopy zwrotu osiągnięte przez fundusze, są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnej stopy zwrotu z inwestycji w momencie zbycia i odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Mając na uwadze, że fundusze, w zależności od postanowień statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, na wartość jednostki mogą oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.aliortfi.com przysługują Alior TFI.

Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Alior TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Alior TFI informuje, że z każdą strategią inwestycyjną oferowaną w ramach zarządzania portfelem instrumentów finansowych związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Powyższa umowa oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com.

Prezentowane w serwisie historyczne wyniki strategii inwestycyjnych nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Podawane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Opłaty i podatki mogą powodować zmniejszenie wartości wyników strategii inwestycyjnych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Alior TFI. Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością, ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies