Nota prawna

 

Alior TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior TFI”) informuje, że wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Alior TFI mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Alior TFI dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia, analizy lub opracowania własne Alior TFI. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności konsekwencji podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Alior TFI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób, które zapoznały się z niniejszymi materiałami i w oparciu i prezentowane treści podjęły decyzje inwestycyjne. Prezentowane w serwisie wyniki subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO zarządzanego przez Alior TFI są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa ALIOR SFIO aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów ALIOR SFIO.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka oraz uprawnienia uczestników funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, a także w kluczowych informacjach dla inwestorów. Dokumenty te są dostępne w języku polskim na stronie internetowej www.aliortfi.com w odpowiedniej zakładce, w siedzibie Alior TFI lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem 224638899, oraz w treści prospektu informacyjnego. Na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/dokumenty.html publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe ALIOR SFIO.

Prezentowane treści stanowią informację reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego ALIOR SFIO oraz kluczowych informacji dla inwestorów dla odpowiednich subfunduszy. Prospekt informacyjny ALIOR SFIO i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Alior TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektu informacyjnego oraz sprawozdań finansowych funduszu, jak również wycenach jednostki uczestnictwa.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej  https://www.aliortfi.com/ przysługują Alior TFI.

Wyniki inwestycyjne subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO

Prezentowane w serwisie dane dotyczące wyników inwestycyjnych ALIOR SFIO i subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO zarządzanego przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Alior TFI”), w tym stopy zwrotu osiągnięte przez subfundusze, są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze wydzielone w ramach ALIOR SFIO, zgodnie ze statutem ALIOR SFIO, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnej stopy zwrotu z inwestycji w momencie zbycia i odkupienia przez ALIOR SFIO jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez subfundusze wydzielone w ramach ALIOR SFIO nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania.

Na zasadach określonych w statucie ALIOR SFIO, subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Mając na uwadze, że subfundusze wydzielone w ramach ALIOR SFIO, w zależności od postanowień statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, na wartość jednostki uczestnictwa mogą oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego, jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą, więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez dany subfundusz.

Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Alior TFI”) jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Zarządzanie Portfelem”) i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Alior TFI informuje, że z każdą strategią inwestycyjną oferowaną w ramach Zarządzania Portfelem związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wzór powyższej umowy oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/product,zarzadzanie-aktywami.1.html

Prezentowane w serwisie historyczne wyniki strategii inwestycyjnych w ramach Zarządzania Portfelem nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Podawane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz opłat publicznoprawnych. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Opłaty publicznoprawne, w tym podatki, mogą powodować zmniejszenie wartości wyników strategii inwestycyjnych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Alior TFI. Wartość aktywów netto portfela, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych cechuje się dużą zmiennością, ze względu na zmienność instrumentu lub instrumentów finansowych wchodzącego/ych w jego skład. Świadczenie usługi Zarządzania Portfelem nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Podmiot, na rzecz którego świadczona jest usługa Zarządzania Portfelem, musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące usługi Zarządzania Portfelem są przekazywane na indywidualne żądanie.