Zrównoważony rozwój

 

UJAWNIENIA SFDR

Informacje Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.


 WPROWADZENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) wprowadza jednolite w ramach Unii Europejskiej wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej także „Spółka”; „Alior TFI” lub „Towarzystwo”) jest objęte zakresem stosowania Rozporządzenia SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako spółka zarządzająca przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS), zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz podmiot świadczący usługi zarządzania portfelem.

Towarzystwo informuje, że na moment sporządzania niniejszego oświadczenia zarządza jednym produktem finansowym który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. – Subfunduszem ALIOR Odpowiedzialny należącym do Funduszu ALIOR SFIO.

Spółka nie oferuje innych produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, albo mających na celu zrównoważone inwestycje. Spółka nie wyklucza wprowadzenia i oferowania dalszych takich produktów w przyszłości.


 STRATEGIA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Na podstawie art. 3 ust. 1 SFDR stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo poniżej przedstawia przedmiotową strategię.

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanych przez Alior TFI w imieniu klientów.

Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności:

Alior TFI  uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Alior TFI przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących Alior SFIO stosuje metodologię oceny (scoringu) emitentów instrumentów, w które inwestowane są zarządzane środki, pod względem kryteriów ESG.

Analiza Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przeprowadzana jest oddzielnie dla każdego z obszarów:

Analiza polega na określeniu czy ryzyko rzeczywistego lub potencjalnego, negatywnego wpływu na wartość danej inwestycji, w obrębie danego obszaru, jest „nieistotne”, „umiarkowane” czy „wzmożone”.

Analiza Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przeprowadzana jest dla:

W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od emitentów niniejsza Strategia może ulegać zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do aktualnych praktyk/standardów rynkowych.


 UJAWNIENIA W ZAKRESIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE PODMIOTU

Na podstawie art. 4 SFDR Towarzystwo oświadcza, że nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. „PAI”).

Głównym powodem dla którego Towarzystwo nie zdecydowało się na uwzględnianie PAI w dokonywanych ujawnieniach jest ograniczony zakres danych i różnice definicyjne w zakresie poszczególnych mierników dotyczących niekorzystnych skutków środowiskowych.  Alior TFI nie widzi obecnie możliwości pozyskania danych niezbędnych do obliczenia wartości wskaźników niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, określonych w SFDR dla wszystkich funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Nowe przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące zasad raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD oraz standardy raportowania EFRAG) mogą ułatwić jednolite zrozumienie poszczególnych miar i wskaźników, jak również jednakowy zakres publikowanych danych, co może zapewnić w przyszłości ich porównywalność.

Tym samym, w miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem przez emitentów instrumentów finansowych, Alior TFI nie wyklucza uwzględniania PAI przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Rozpoczęcie uwzględniania niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju jest uwarunkowane możliwością pozyskania niezbędnych danych do ich obliczenia.


UJAWNIENIA DOTYCZĄCE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagradzania, o której mowa w art. 5 przedmiotowego rozporządzenia, tj. polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli klientów Alior TFI została odpowiednio dostosowana, aby zapewnić jej spójność z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Alior TFI została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W polityce wynagrodzeń wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby uwzględnia się także ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.


 WYJAŚNIENIE ZMIAN UJAWNIEŃ

Na podstawie art. 12 SFDR stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach zrozumiałe wyjaśnienie zmiany ujawnianych informacji Towarzystwo poniżej przedstawia historię zmian niniejszego dokumentu wraz z  uzasadnieniem:

Data zmiany:       Przedmiot zmiany: Uzasadnienie:
10.03.2021 Opublikowano pierwszą wersję ujawnień Rozpoczęcie obowiązywania dyrektywy SFDR
30.12.2021 Doprecyzowano zakres ujawnień, zmiany redakcyjne. Zmiana dokonana w ramach cyklicznego przeglądu dokumentu.
10.01.2023 Poszerzenie ujawnień o informację dotyczącą funduszu ALIOR Odpowiedzialny; Doprecyzowano treść i zakres ujawnień. Dokonano zmian redakcyjnych. Zmiana była spowodowana zmianą stanu faktycznego – subfundusz ALIOR Odpowiedzialny w ramach ALIOR SFIO został przekształcony w produkt finansowy zgodny z art. 8 SFDR.
10.02.2023 Doprecyzowano treść i zakres ujawnień. Dokonano zmian redakcyjnych Zmiana dokonana w ramach cyklicznego przeglądu dokumentu.

 

 

 Data dokonania  ujawnień: 10.02.2023 

 

Dokumenty