Informacje

Informacje podstawowe

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe oraz pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Alior TFI prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j . Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 538).

Alior TFI pobiera opłaty za usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie: stawkę części stałej (procent wartości aktywów) oraz stawkę wynagrodzenia od zysku (procent wartości wypracowanego zysku). Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu jak również na stronie Warunki Finansowe. Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich, dlatego rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych.

Alior TFI S.A. może, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem, przekazywać opłaty, prowizje lub świadczenia niepieniężne w przypadkach określonych w art. 48 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Alior TFI S.A. może przekazywać również na rzecz podmiotów współpracujących, w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, opłaty, prowizje i świadczenia inne niż wyżej wskazane, z zachowaniem wymogów określonych w art. 48 ust. 2c pkt 3 ww. ustawy. Wartość tego rodzaju świadczeń może być równa sumie: od 0% do 70% części stałej opłaty za zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych oraz od 0% do 40% wynagrodzenia od zysku, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 3 ww. Regulaminu. Alior TFI S.A., na żądanie Klienta, przekaże mu dodatkowe, szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji tego Klienta. Klient może wystąpić z żądaniem przekazania tych informacji przed zawarciem umowy z Alior TFI S.A.

 

Informacje bieżące

Komunikat

30 Października 2014

Money Makers S.A. uprzejmie informuje, że dnia 26 czerwca 2014 roku wystąpiła z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

WIĘCEJ

Spółka Money Makers złożyła do KNF wniosek o przekształcenie w TFI

30 Czerwca 2014

Money Makers złożyła, 26 czerwca, do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o przekształcenie spółki w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, co rozpoczęło postępowanie w sprawie udzielenia licencji przez KNF.

WIĘCEJ

Money Makers zarządza aktywami UFK w ubezpieczeniu „Portfel Trio”

16 Maja 2014

Zespół Zarządzania Aktywami Money Makers rozpoczął zarządzanie aktywami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Trio”.

WIĘCEJ

Money Makers zarządza aktywami funduszy inwestycyjnych ALIOR SFIO

06 Maja 2014

W dniu 6 maja 2014 Money Makers przejęło zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Alior Banku. To kolejny krok, w zacieśnianiu owocnej współpracy i dowód zaufania jakim Alior Bank obdarzył nową spółkę w swojej Grupie.

WIĘCEJ