Podatek od dochodów kapitałowych 2024

 

1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy zmieniające tryb rozliczania i poboru tzw. podatku Belki. Wpływają one na zakres obowiązków krajowych funduszy inwestycyjnych (w tym Alior SFIO) oraz ich Uczestników. Dla Uczestników Alior SFIO przygotowaliśmy materiał omawiający najważniejsze dla nich aspekty zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną publikacją.

 

WAŻNE:

ALIOR TFI S.A. nie ma wpływu na zmianę zasad opodatkowania wprowadzoną przez ustawodawcę oraz musiało się dostosować do nowych przepisów. Decyzja o nie pobieraniu podatków przez Fundusz nie jest więc decyzją Funduszu lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, lecz wynika ze zmiany przepisów prawa podatkowego.

Alior TFI S.A. oświadcza, że przedstawione informacje  i wyjaśnienia nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Alior TFI S.A., Fundusz ani żaden inny podmiot nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej na skutek wykorzystania informacji w nim zawartych. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji osoby której dotyczą, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Materiał jest prezentowany z inicjatywy Alior TFI S.A. oraz Funduszu wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.