ALIOR Akcji

 

ALIOR Akcji

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna przejął Subfundusz ALIOR  Agresywny, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Akcji.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 70% do 100% wartości aktywów,
 • Dłużne papiery wartościowe  oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc. : do 30% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 30% wartości aktywów.
 • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 50% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2017-06-22
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów24,96 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-05-31)
Rachunek do wpłat90 2490 0005 0000 4600 8656 9657
Benchmark100% zmiany dziennej indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)
 

Stopa zwrotu  2024-06-13

1 miesiąc
-3.20%
6 miesięcy
4.98%
1 rok
19.20%
3 lata
18.08%
5 lat
39.47%
Od początku
17.21%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym możliwości ekspozycji na różne klasy aktywów i uzyskania wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ale jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, ze względu na bardzo wysoką ekspozycję w instrumenty udziałowe.

Zalecany czas inwestycji ze względu na wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa, związanych z inwestowaniem w instrumenty o charakterystyce akcyjnej, nie powinien być krótszy niż 5 lat.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20192020202120222023
  NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
  NAZWA----+8.36%
  NAZWA----+6.63%
  NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
  NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
  NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
  NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
  NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
  NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2024-05-31 

   

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

   

  PLN  100 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień  2024-05-31.      

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  +0,55 mln PLN (maj 2024 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.