ALIOR Globalny Nowych Technologii

 

ALIOR Globalny Nowych Technologii

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna przejął Subfundusz ALIOR  Stabilnych Spółek, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO"  https://www.aliortfi.com/alior-sfio-polaczenie-subfunduszy.html

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny etc., Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok: do 30% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 70% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego: do 80% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2017-06-22
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów10,21 mln PLN
(stan na dzień: 2021-08-31)
Rachunek do wpłat87 2490 0005 0000 4600 5028 8801
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2021-09-16

1 miesiąc
0.87%
6 miesięcy
8.43%
1 rok
20.40%
3 lata
2.83%
5 lat
  --  
Od początku
-2.72%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym możliwości ekspozycji na różne klasy aktywów i uzyskania wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ale jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, ze względu na bardzo wysoką ekspozycję w instrumenty udziałowe.

Zalecany czas inwestycji ze względu na wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa, związanych z inwestowaniem w instrumenty o charakterystyce akcyjnej nie powinien być krótszy niż 5 lat.

 

Zarządzający

Michał Stawicki Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20162017201820192020
  NAZWA-+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%
  NAZWA-+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%
  NAZWA----+4.70%
  NAZWA----+3.68%
  NAZWA---6.83%+5.43%+3.01%
  NAZWA---17.08%-4.91%+1.13%
  NAZWA---13.76%+1.14%-1.16%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2021-08-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2021-08-31 

   

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA *

  PLN  3,24 %  
  EUR 24,23 %
   
  USD 72,53 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2021-08-31.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ *

  + 0,50 mln PLN ( sierpień 2021 r.)

  *Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu sierpniu 2021 r.

   

   

   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies