ALIOR Globalny Nowych Technologii

 

ALIOR Globalny Nowych Technologii

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna przejął Subfundusz ALIOR  Stabilnych Spółek, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO".

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 70%  do 100% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego: do 80% wartości aktywów.
 • Dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc.: do 30% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2017-06-22
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów10,73 mln PLN
(stan na dzień: 2022-10-31)
Rachunek do wpłat87 2490 0005 0000 4600 5028 8801
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2022-12-01

1 miesiąc
6.75%
6 miesięcy
-3.22%
1 rok
-24.64%
3 lata
-16.82%
5 lat
-27.63%
Od początku
-27.75%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym możliwości ekspozycji na różne klasy aktywów i uzyskania wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ale jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, ze względu na bardzo wysoką ekspozycję w instrumenty udziałowe.

Zalecany czas inwestycji ze względu na wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa, związanych z inwestowaniem w instrumenty o charakterystyce akcyjnej nie powinien być krótszy niż 5 lat.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20172018201920202021
  NAZWA+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%-2.02%
  NAZWA-----
  NAZWA-----
  NAZWA+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%-8.66%
  NAZWA---+4.70%-4.36%
  NAZWA---+3.68%-1.45%
  NAZWA--6.83%+5.43%+3.01%-0.80%
  NAZWA--17.08%-4.91%+1.13%+16.21%
  NAZWA--13.76%+1.14%-1.16%+11.59%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2022-10-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2022-10-31 

   

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA 

  PLN  12,98 %  
  EUR 9,84 %
   
  USD 77,18 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2022-10-31.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  -0,16 mln PLN (październik 2022 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.