ALIOR Obligacji

 

ALIOR Obligacji

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 • Celem subfunduszu jest osiąganie wyższej stopy zwrotu niż klasyczne rozwiązania obligacyjne poprzez poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego.
 • Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: do 100% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą: do 90% wartości aktywów,
 • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-08-04
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów150,54 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-03-31)
Rachunek do wpłat13 2490 0005 0000 4600 7436 6988
Benchmark100% zmiana dzienna indeksu TBSP
 

Stopa zwrotu  2024-04-11

1 miesiąc
0.16%
6 miesięcy
6.47%
1 rok
10.97%
3 lata
1.60%
5 lat
3.15%
Od początku
8.78%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20192020202120222023
  NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
  NAZWA----+8.36%
  NAZWA----+6.63%
  NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
  NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
  NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
  NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
  NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
  NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2024-03-31 

   
   

   

   

   Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

  PLN  66,67 %  
  EUR 21,55 %
   
  USD 11,78 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień  2024-03-31.     

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  +14,78 mln PLN (marzec 2024 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.