ALIOR Obligacji

 

ALIOR Obligacji

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 • Celem subfunduszu jest osiąganie wyższej stopy zwrotu niż klasyczne rozwiązania obligacyjne poprzez poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego.
 • Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO"  https://www.aliortfi.com/alior-sfio-polaczenie-subfunduszy.html

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: do 100% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą: do 90% wartości aktywów,
• Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
• Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-08-04
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów32,68 mln PLN
(stan na dzień: 2021-09-30)
Rachunek do wpłat13 2490 0005 0000 4600 7436 6988
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2021-10-21

1 miesiąc
-1.93%
6 miesięcy
-2.78%
1 rok
-3.38%
3 lata
3.82%
5 lat
3.56%
Od początku
4.37%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata

 

Zarządzający

Michał Stawicki Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20162017201820192020
  NAZWA-+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%
  NAZWA-+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%
  NAZWA----+4.70%
  NAZWA----+3.68%
  NAZWA---6.83%+5.43%+3.01%
  NAZWA---17.08%-4.91%+1.13%
  NAZWA---13.76%+1.14%-1.16%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2021-08-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2021-09-30 

   
   

   

   

   Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA 

  PLN  75,64 %  
  EUR 1,47 %
   
  USD 22,89 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2021-09-30.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  - 0,25 mln PLN (wrzesień 2021 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu wrześniu 2021 r.

   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies