ALIOR Odpowiedzialny

 

ALIOR Odpowiedzialny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne : do 100% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą
  za granicą: do 100% wartości aktywów,
 • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji: do 20% wartości aktywów, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji,
 • Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów.
 • Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 50% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-10-27
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów232,26 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-05-31)
Rachunek do wpłat94 2490 0005 0000 4600 4256 9803
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp)
 

Stopa zwrotu  2024-06-13

1 miesiąc
0.39%
6 miesięcy
2.87%
1 rok
6.96%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
10.13%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym,  jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20192020202120222023
  NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
  NAZWA----+8.36%
  NAZWA----+6.63%
  NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
  NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
  NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
  NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
  NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
  NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2024-05-31 

   

  Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

  PLN  33,78 %  
  EUR 56,43 %
   
  USD 9,79 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2024-05-31.    

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  +8,82 mln PLN (maj 2024 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.