ALIOR Ostrożny

 

ALIOR Ostrożny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
 • Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
 • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-02-16
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów740,85 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-01-31)
Rachunek do wpłat82 2490 0005 0000 4600 9905 7096
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp)
 

Stopa zwrotu  2024-02-22

1 miesiąc
0.70%
6 miesięcy
3.86%
1 rok
7.94%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
14.41%

Profil Inwestora

Oferta dla inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20192020202120222023
  NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
  NAZWA----+8.36%
  NAZWA----+6.63%
  NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
  NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
  NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
  NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
  NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
  NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2024-01-31 

   
  Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

  PLN  67,11 %  
  EUR 22,52 %
   
  USD 10,37 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień  2024-01-31.    

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

    

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  +47,21 mln PLN (styczeń 2024 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.